ĐÁP ÁN BÀI TẬP VẬN DỤNG CHUYÊN ĐỀ 22: KỸ NĂNG ĐỌC – Bài tập Tiếng anh 8 nâng cao

Đang tải...

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 22: KỸ NĂNG ĐỌC

ĐÁP ÁN BÀI TẬP VẬN DỤNG CHUYÊN ĐỀ 22: KỸ NĂNG ĐỌC

PASSAGE 1

1.D

Đang tải...

2.B

3.A

4.C

5.A

6.D

7.B

8.A

9.B

10.D

PASSAGE 2

1.D

2.B

3.B

4.C

5.A

6.D

7.B

8.B

9.C

10.B

PASSAGE 3

1.A

2.D

3.A

4.B

5.C

6.D

7.D

8.C

9.B

10.D

PASSAGE 4

1.A

2.C

3.D

4.C

5.A

6.D

7.B

8.C

9.D

10.B

PASSAGE 5

1.A

2.D

3.A

4.C

5.D

6.A

7.D

8.D

9.B

10.A

PASSAGE 6

1.A

2.B

3.D

4.A

5.B

6.C

7.D

8.A

9.B

10.C

PASSAGE 7

1.B

2.A

3.D

4.C

5.C

6.A

7.D

8.C

9.D

10.B

PASSAGE 8

1.C

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.B

8.A

9.C

10.B

PASSAGE 9

1.B

2.B

3.A

4.C

5.A

6.D

7.C

8.B

9.D

10.D

PASSAGE 10       

1.C

2.D

3.D

4.B

5.D

6.B

7.A

8.C

9.A

10.B

  1. READING COMPREHENSION

PASSAGE 1

1.B

2.D

3.D

4.A

5.B

6.B

7.B

8.A

9.B

10.B

PASSAGE 2

 

1.D

2.A

3.D

4.B

5.C

6.A

7.D

8.D

9.B

10.B

PASSAGE 3

1.B

2.C

3.A

4.C

5.A

6.B

7.A

8.A

9.B

10.D

PASSAGE 4

1.C

2.A

3.A

4.D

5.D

6.D

7.C

8.A

9.C

10.D

PASSAGE 5

1.B

2.C

3.C

4.D

5.A

6.A

7.A

8.A

9.D

10.D

PASSAGE 6

1.B

2.D

3.C

4.D

5.D

6.B

7.C

8.A

9.C

10.A

PASSAGE 7       

1.A

2.B

3.D

4.C

5.A

6.B

7.C

8.A

9.B

10.B

PASSAGE 8

1.A

2.D

3.A

4.D

5.B

6.C

7.C

8.B

9.A

10.B

PASSAGE 9

1.C

2.D

3.A

4.D

5.B

6.B

7.B

8.B

9.C

10.D

PASSAGE 10

1.A       

2.C

3.B

4.A

5.B

6.C

7.C

8.D

9.D

10.B

Tải về

Đề bài

Lý thuyết

Xem thêm 

CHUYÊN ĐỀ 23: TÌM LỖI SAI – Bài tập Tiếng anh 8 nâng cao >> tại đây

 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận