Đáp án – Bài 4 Quyền Bình Đẳng Của Công Dân Trong Một Số Lĩnh Vực Của Đời Sống Xã Hội – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Đang tải...

Đáp án – Bài 4 Quyền Bình Đẳng Của Công Dân Trong Một Số Lĩnh Vực Của Đời Sống Xã Hội – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

 

1. B 2. C 3. C 4. B 5. B
6. C 7. A 8. C 9. B 10. D
11. C 12. C 13. D 14. C 15. C
16. D 17. D 18. D 19. B 20. C
21. C 22. D 23. A 24. B 25. B
26. C 27. C 28. A 29. C 30. B
31. B 32. A 33. C

Đang tải...

Bài mới

Bình luận