Đáp án Bài 4 – Luyện tập: Este và Chất béo – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Đang tải...

Bài 4 – Luyện tập: Este và Chất béo

ĐÁP ÁN

4.1 C

4.2 A

4.3 B

Hướng dẫn :

X : RCOOR’

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

0,05                            0,05 (mol)

hóa 12

CTCT của X : CH3COOC2H5.

4.4 

Hướng dẫn :

hóa 12

hóa 12

=> 2 muối: CH3COONa và C2H5COONa.

=> CTCT của X, Y : CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.

4.5 Dầu chuối không tan trong nước vì nó không có khả năng tạo được liên kết hiđro với nước và vì khối lượng riêng nhỏ hơn nước nên dầu chuối nổi trên mặt nước (hoặc dung dịch kiềm).

Khi đun sôi và khuấy đều đã xảy ra phản ứng xà phòng hoá este :

hóa 12

Sản phẩm phản ứng tan được trong nước (hoặc dung dịch kiềm dư) nên tạo thành dung dịch đồng nhất.

4.6 Hướng dẫn :

hóa 12

hóa 12

4.7 Hai este có cùng gốc axit vì cùng tạo ra một muối sau khi xà phòng hoá. Đặt công thức của 2 este là RCOOR1 và RCOOR2.

Công thức chung của 2 este là RCOOR .

RCOOR + NaOH → RCOONa + ROH

Theo phương trình hoá học :

hóa 12

hóa 12

Vậy hai ancol phải là CH3OH và C2H5OH, còn axit là HCOOH.

Công thức cấu tạo của 2 este là :

HCOOCH3 (metyl fomat) và HCOOCH2CH3 (etyl fomat).

Gọi số mol của HCOOCHvà HCOOCH2CH3 trong hỗn hợp là x và y.

hóa 12

hóa 12

hóa 12

X tạo ra từ ancol và axit nên X có công thức cấu tạo :

HCOOCH2CH = CH2 (I) hoặc CH= CHCOOCH3 (II).

Vì A có phân tử khối lớn hơn B nên X có công thức cấu tạo (I). Phương trình hoá học của phản ứng este hoá :hóa 12

hóa 12

Số mol hai este là 0,05 mol.

hóa 12hóa 12

Đặt số mol của X, Y là x và y.

ta có : x + y = 0,05                                                               (1)

Hai muối HCOONa (x mol) và CH3COONa (y mol) có khối lượng 3,75 g

=> 68x + 82y = 3,75                                                             (2)

Từ (1), (2) => x = y = 0,025 mol.

Hai este có cùng CTPT và cùng số molnên mỗi este chiếm 50% về khối lượng

Xem Bài 4 – Luyện tập: Este và Chất béo – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận