Dạng bài về Quan hệ nhiều hơn ít hơn, hơn kém nhau một số lần – Toán 3

Đang tải...

 QUAN HỆ NHIỀU HƠN ÍT HƠN, HƠN KÉM NHAU MỘT SỐ LẦN

1. Có 12 con chim đậu ở cành trên số chim đậu ở cành dưới nhiều hơn số chim đậu ở cành trên là 4 con. Bây giờ có 5 con ở cành trên đậu xuống cành dưới. Hỏi bây giờ số chim ở cành dưới so với cành trên thì gấp mấy lần.

2. Một cửa hàng cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại 1/6 số cây quất. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu cây quất?.

3. Bà có 10 quả táo chia cho hai chị em. Biết rằng em được nhiều hơn chị 2 quả. Hỏi chị được mấy quả? Em được mấy quả?.

4. Trong sân có 8 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6 con. Hỏi tất cả có bao nhiêu con gà, vịt, ngan?.

5. Có 42 bạn ở lớp 3A xếp thành 3 hàng nhưng không đều nhau. Bạn lớp trưởng chuyển 1/3 số bạn ở hàng một sang hàng hai rồi lại chuyển 6 bạn từ hàng hai sang hàng ba lúc này số bạn ở mỗi hàng đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hàng có bao nhiêu bạn?.

6. Biết trong thúng có số quýt nhiều hơn cam là 6 quả, mẹ đã lấy ra 2 quả quýt và 2 quả cam cho hai anh em. Như vậy còn lại ở trong thúng số quýt gấp đôi số cam. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao nhiêu quả cam? Bao nhiêu quả quýt?

7. Có 4 đội công nhân biết rằng nếu gấp đôi số người ở đội 1 thì được số người ở đội 3, còn nếu giảm số người ở đội 4 đi 2 lần thì được số người ở đội 2. Tổng số người ở đội 1 và đội 2 là 30 người. Hỏi 4 đội công nhân có tất cả bao nhiêu người?.

8. Đàn gà nhà Lan có tất cả 42 con. Trong đó có số gà trống bằng 1/6 số gà cả đàn. Số gà đang đẻ gấp 3 lần số gà trống. Hỏi:

a) Đàn gà có bao nhiêu con gà trống?

b) Có bao nhiêu con gà đang đẻ?.

9. Lan mua 2 quyển sách và 1 quyển vở hết tất cả 12 nghìn đồng. Phượng mua 2 quyển sách và 2 quyển vở như thế hết tất cả 14 nghìn đồng. Tính giá tiền 1 quyển vở? Giá tiền 1 quyển sách?

10. Tìm số bị chia và số chia nhỏ nhất để có thương là 15 và số dư là 7.

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài tập Chia một tổng một hiệu cho một số

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận