Dạng bài về Phép nhân – Toán lớp 3 – Hoc360.net

Đang tải...

PHÉP NHÂN

Các kiến thức cần ghi nhớ.

–        Phép cộng các số hạng bằng nhau là phép nhân trong đó một thừa số là số hạng của phép cộng, thừa số kia là số các số hạng.

–        Kết quả của phép nhân gọi là tích số.

Tính chất cơ bản:

Khi ta thay đổi thứ tự các thừa sốthì tích không thay đổi.

Trong phép nhân có ba thừa số ta có thể nhân thừa số thứ nhất với tích của 2 thừa số thứ hai và thứ bá hoặc nhân thừa số thứ ba với tích hai thừa số thứ nhất và thứ hai.

+ Bất cứ số nào nhân vối 1 cũng bằng chính số đó.

+ Bất cứ số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+ Tích 1 thừa số chẵn nhân 5 thì tận cùng bằng 0

+ Tích 1 thừa số lẻ nhân với 5 thì tận cùng bằng 5

                          Số chẵn x số chẵn = số chẵn

                          Số chẵn x số lẻ = số chẵn

                          Số lẻ x số lẻ = số lẻ

Tích của hai thừa số không đổi khi thừa số thứ nhất tăng (hay giảm) bao nhiêu lần thì thừa số thứ 2 giảm (hay tăng) bấy nhiêu lần.

Muốn nhân 1 số với 10 ,100,1000 ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó 1, 2 , 3 chữ số 0.

 

Bài tập

1. Tính nhanh:

a) 24 x 5 x 2          b) 2 x 16 x 5

2. Tìm X

a) 12 + X x 9 = 84 b) X + X < 4

3. Điền dấu (> = <) vào ô trống

a) 13 x a … 12 x a          b)      215 x 3 …  215 + 215 + 215

4. Tích 2 số thay đổi thế nào trong từng trường hợp sau.

a) Mỗi thừa số cùng gấp lên 2 lần

b) Thừa số này gấp lên 3 lần thừa số kia, giảm đi 3 lần.

5. Một vườn cây ăn quả có 3 hàng cây hồng xiêm mỗi hàng có 8 cây và 8 hàng táo, mỗi hàng có 5 cây. Hỏi vườn cây đó có bao nhiêu cây?

6. Tìm một số có 2 chữ số biết tích của 2 chữ số đó bằng 0. Tổng các chữ số của nó là 8.

7. Tìm một số có 2 chữ số biết tích của 2 chữ số đó bằng một trong hai chữ số của nó và tổng 2 chữ số bằng 8.

8. Tính nhanh:

a) 18 x 5 x 2 b) 36 x 4 x 25

9. Tìm X

a) 2 x 8 x X = 96 b) 4 x X x 5 = 120

10. Em Hà năm nay 6 tuổi. Tuổi bố bằng 5 lần tuổi Hà cộng với 9. Hỏi bố bao nhiêu tuổi.

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài tập về phép cộng – Toán lớp 3

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận