Dạng bài tìm số hạng chưa biết của một tỉ lệ thức Toán 7

Đang tải...

Dạng bài tìm số hạng chưa biết của một tỉ lệ thức Toán 7

Phương pháp giải

  • Muốn tìm một ngoại tỉ chưa biết, ta lấy tích các trung tỉ chia cho ngoại tỉ kia.
  • Muốn tìm một trung tỉ chưa biết, ta lấy tích các ngoại tỉ chia cho trung tỉ kia.

Ví dụ 1. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau :

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận