Dạng bài tìm các số hạng trong một dãy tỉ số bằng nhau biết tổng, hiệu của các số hạng đó toán 7

Đang tải...

Dạng bài tìm các số hạng trong một dãy tỉ số bằng nhau biết tổng, hiệu của các số hạng đó

Phương pháp giải

Nhận xét. Từ đề bài, 3x = 4y = 5z, muốn biến đổi thành một dãy tỉ số bằng nhau ta đã chia 3x, 4y, 5z cho BCNN (3, 4, 5) = 60.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận