Dạng bài tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau toán 7

Đang tải...

Dạng bài tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau

Phương pháp giải

Dựa vào định nghĩa của tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức, của dãy tỉ số bằng nhau.

Ví dụ 1. Cho năm số 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12. Có bao nhiêu bộ bốn số trong năm số đó có thể lập thành một tỉ lệ thức ?

Giải

  • Vì 3.8 = 4.6 nên bộ bốn số 3, 4, 6, 8 có thể lập thành một tỉ lệ thức.
  • Vì 4.12 = 6.8 nên bộ bốn số 4, 6, 8, 12 có thể lập thành một tỉ lệ thức.

Vậy có tất cả hai bộ bốn số trong năm số đã cho có thể lập thành tỉ lệ thức.

Ví dụ 2. Tìm x, biết :

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận