Dạng bài tập về Điền số – Toán lớp 3

Đang tải...

Điền chữ số còn thiếu vào dấu (?).

3. a) ??? : 5 = 73                    b) 75 : ? = 25

4. a) ?? : 6 = 7 (dư 3)               b) 85 : ? = 9 (dư 4)

c) 5? : ? = ?? (dư 4).

5. Thay các chữ cái bằng những chữ số thích hợp (các chữ giống nhau biểu thị các chữ số giống nhau).

7. Điền 3 chữ số 4, ba chữ số 3, ba chữ số 2 vào các ô vuông trong hình vuông sao cho tổng các số theo hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo đều bằng nhau.

8. Điền các số 2, 3, 4, 5, 6, 7 vào các ô trống ở hình bên để các số trên mỗi cạnh tam giác có tổng bằng 14.

LUYỆN TẬP

1. Tính tổng của tất cả các số có 2 chữ số giống nhau (giải bằng 2 cách).

2. Tính

a) 45 x 99 + 45                        b) 54 x 101 – 54

c) 15 x 28 + 3 x 12 x 5 – 15 x 2 x 15

3. a) 36 : 4 + 72 : 4 – 68 : 4

b) 18 x 12 – 9 x 24 + 1000

4. Tìm x

a) 54 – 18 x 3 : x = 36

Điền chữ số còn thiếuvào dấu (?).

3. a) ??? : 5 = 73                    b) 75 : ? = 25

4. a) ?? : 6 = 7 (dư 3)               b) 85 : ? = 9 (dư 4)

c) 5? : ? = ?? (dư 4).

5. Thay các chữ cái bằng những chữ số thích hợp (các chữ giống nhau biểu thị các chữ số giống nhau).

7. Điền 3 chữ số 4, ba chữ số 3, ba chữ số 2 vào các ô vuông trong hình vuông sao cho tổng các số theo hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo đều bằng nhau.

8. Điền các số 2, 3, 4, 5, 6, 7 vào các ô trống ở hình bên để các số trên mỗi cạnh tam giác có tổng bằng 14.

LUYỆN TẬP

1. Tính tổng của tất cả các số có 2 chữ số giống nhau (giải bằng 2 cách).

2. Tính

a) 45 x 99 + 45                        b) 54 x 101 – 54

c) 15 x 28 + 3 x 12 x 5 – 15 x 2 x 15

3. a) 36 : 4 + 72 : 4 – 68 : 4

b) 18 x 12 – 9 x 24 + 1000

4. Tìm x

a) 54 – 18 x 3 : x = 36                           b) (54- 18) x (3 : x) = 36

5. So sánh A và B (không tính kết quả cụ thể)

a) A = a x (b + l) B = b x (a+1) với a>b

b) A = 28 x 30 B = 29 x 29

6. Điền số (các chữ giống nhau biểu thị các chữ số giống nhau).

7. Trong nửa giờ Mai làm được 6 bông hoa còn Hồng làm được 10 bông hoa loại đó phải mất 40 phút. Hỏi ai làm hoa nhanh hơn?

8. Để cưa một khúc gỗ thành hai đoạn phải mất 10 phút. Hỏi muốn cưa khúc gỗ đó thành 4 đoạn phải mất bao nhiêu phút?.

9. Lớp em có 48 học sinh. 1/3 số học sinh của lớp là nữ. Hỏi lớp đó có bao nhiêu nam?.

10.

a) Ở giữa hai điểm A và E là những điểm nào?

b) Trung điểm của các đoạn thẳng AC, AD, AE là các điểm nào?.

c) Tìm trung điểm của đoạn thẳg CE rồi đặt tên là M.

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài tập Chia một tổng một hiệu cho một số

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận