Dạng bài cho hai đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá trị của một đại lượng khi biết giá trị của đại lượng kia toán 7

Đang tải...

Dạng bài cho hai đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá trị của một đại lượng khi biết giá trị của đại lượng kia 

Phương pháp giải

Ví dụ 1. Cho biết y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :

a) x = -4 ; y = 10 ; b) x = 10 ; y = -4.

Giải  

Vậy x = 4 ; y = 10 không phải là cặp giá trị tương ứng của hai đại lượng nói trên.

Vậy x = 10 ; y = -4 là cặp giá trị tương ứng của hai đại lượng nói trên.

Ví dụ 3. Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau. Nếu x = 5 thì y = -4. Hai đại lượng y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Giải

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận