Chuyên đề: Khoảng cách – Hình học 11

Loading...

Chuyên đề: Khoảng cách 

A. LÝ THUYẾT

I. Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng

Loading...

II. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

1. Định nghĩa

III. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

1. Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Khi đó tồn tại duy nhất một đường thẳng \triangle  vuông góc với cả hai đường thẳng a và b và cắt cả hai đường thẳng a và b. \triangle  được gọi là đường vuông góc chung của a và b. Đoạn thẳng AB được gọi là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b.Khi đó khoảng cách giữa hai đường thẳng a và b bằng độ dài đoạn vuông góc chung  AB

2. Nếu gọi (P);(Q) là hai mặt phẳng song song với nhau và lần lượt chứa hai thẳng  a và b chéo nhau thì AB=d(A;(Q))=d(b;(P))=d(( P);(Q)

Nhận xét:

Chuyên đề Khoảng cách

– Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách hai đường thẳng đó và mặt phẳng song song với nó chứa đường thẳng còn lại.

– Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa hai đường thẳng đó.

 

Loading...

Loading...

 

Xem thêm:

►Chuyên đề: Hai mặt phẳng vuông góc. Góc giữa hai mặt phẳng – Hình học 11 tại đây.

►Chuyên đề: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng – Hình học 11 tại đây.

 

Related Posts

Bình luận