Chuyên đề: Hai đường thẳng vuông góc – Hình học 11

Loading...

Chuyên đề: Hai đường thẳng vuông góc

1. Định nghĩa

Góc giữa hai đường thẳng cắt nhau a và b là góc nhỏ nhất trong bốn góc mà a và b cắt nhau tạo nên.

Loading...

Góc giữa hai đường thẳng cắt nhau a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ cùng đi qua một điểm và lần lượt song song (hoặc trùng) với a và b.

Chú ý: góc giữa hai đường thẳng luôn là góc nhọn ( hoặc vuông ).

2. Phương pháp

Phương pháp 1: Sử dụng định lý hàm số cosin hoặc tỉ số lượng giác.

Phương pháp 2: Sử dụng tích vô hướng: nếu \overrightarrow{u}  và \overrightarrow{v}  lần lượt là hai vecto chỉ phương ( hoặc vecto pháp tuyến ) của hai đường thẳng a và b thì góc $latex \varphi $ của hai đường thẳng này được xác định bởi công thức

Chuyên đề Hai đường thẳng vuông góc

Loading...

Xem thêm:

►Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng – Chuyên đề Hình học 11 tại đây.

►Chuyên đề: Vectơ trong không gian – Hình học 11 tại đây.

Related Posts

Bình luận