Chuyên đề Anh 7 – Đáp án bài tập chuyên đề Multiple choice (phần 2)

Đang tải...

Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, Hoc360.net sưu tầm gửi tới các em học sinh tham khảo Chuyên đề bài tập Tiếng Anh 7 – Đáp án bài tập chuyên đề Multiple choice (phần 2). Chúc các em học tốt!

Đáp án bài tập chuyên đề Multiple choice (phần 2)

Chuyên đề bài tập Tiếng Anh lớp 7

Answer keys – Exercise 8

1. A 2. A                 3. B                 4. B                 5. C

Đang tải...

6. B 7. D                 8. D                 9. C                 10. A

11. B 12. D               13. D               14. A               15. D

16. B 17. D               18. D               19. C               20. A

Answer keys – Exercise 9

1. A 2. A                 3. A                 4. A                 5. B

6. D 7. C                 8. B                 9. A                 10. B

11. C 12. B               13. D               14. D               15. A

Answer keys – Exercise 10

1. A  2. A                 3. A                 4. C                 5. B

6.B  7. D                 8. B                 9. A                 10. A

11. A 12. B               13. B               14. D               15. C

Answer keys – Exercise 11

1. C 2. B                 3. A                 4. D                 5. A

6. C 7. A                 8. B                 9. A                 10. D

11. D 12. A               13. C               14. B               15. C

16. D 17. B               18. C               19. B               20. D

Answer keys – Exercise 12

1. D 2. A                 3. B                 4. C                 5. C

6. A 7. B                 8. B                 9. C                 10. C

11. A 12. A               13. D               14. C               15. D

Answer keys – Exercise 13

1. C 2. C                 3. D                 4. B                 5. D

6. A 7. A                 8. C                 9. B                 10. D

11. A 12. B               13. B               14. A               15. C

Answer keys – Exercise 14

1. D 2. D                 3. A                 4. B                 5. B

6.C                  7. B                 8. C                 9. D                 10. D

11. C 12. A               13. C               14. B               15. C

16. B 17. B               18. A               19. B               20. B

Tải tài liệu về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Chuyên đề bài tập Tiếng Anh 7 – Chuyên đề Multiple choice (phần 3) tại đây. 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận