Chương II – Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực . điều kiện cân bằng của chất điểm – trang 54 SGK – Giải bài tập vật lý 10

Đang tải...

Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực .

điều kiện cân bằng của chất điểm 

Giải bài tập vật lý 10

 

CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 54)

Tay người tác dụng vào cán cung và dây cung làm cán cung và dây cung biến dạng.

Dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên có gia tốc, bay đi.

C2 (trang 54)

C3 ( trang 55 )

Từ thí nghiệm ta rút ra nhận xét:

− Lực là đại lượng vectơ (tuân theo quy tắc hình bình hành về cộng vectơ).

C4 (trang 56)

 

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (Trang 58)

− Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

− Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.

Bài 2 (trang 58)

− Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực.

− Quy tắc hình bình hành (để tìm hợp  lực của hai lực đồng quy): Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

Bài 3 (trang 58)

 

Bài 4 (trang 58)

– Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai lực hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó. Các lực thay thế này gọi là các lực thành phần.

– Quy tấc phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy theo hai phương cho trước cũng tuân theo qụy tắc hình bình hành.

Bài 5 ( trang 58 )

a) Chọn C.15N.

Vì |12 – 9| ≤ F ≤ 12 + 9  ⇔ 3 ≤ F ≤ 21 (N)

Nên loại A, B, D.

b)

 

Bài 6 (trang 58)

a) Chọn B. 120°

Vì hai lực đồng quy là hai cạnh của hình bình hành mà độ lớn hai lực
đồng quy bằng nhau nên hình bình hành là hình thoi ⇒ hợp lực của hai lực đồng quy là đường chéo của hình thoi.

Góc giữa hai lực đồng quy bằng 120° thì góc giữa lực đồng quy và hợp lực bàng 60° ⇒ lực đồng quy và hợp lực là hai cạnh của tam giác đều ⇒ hợp lực bằng lực đồng quy.

b) Vẽ hình mình họa:

Bài 7 (trang 58)

Chọn D. F1 = F2 = 0,58F.

 

Bài 8 ( trang 58 ) Vòng nhẫn cân bằng dưới tác dụng của ba lực :

Bài 9 (trang 58)

 

 

Xem thêm Ba định luật niu-tơn tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận