Chương I – Bài 5 . Điện thế . Hiệu điện thế – Trang 26 – Giải bài tập vật lý 11

Đang tải...

Chương I – Bài 5 . Điện thế . Hiệu điện thế

I.  CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1

Bài 1 (trang 26 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Điện thế tại điểm M:

Vậy, điện thế tại M luôn luôn âm.

II.  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 28 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Điện thể tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định băng thương sô của công của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyên từ M ra vô cực và độ lớn của q.

Đơn vị của điện thế là vôn (V).

Bài 2 (trang 28 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyến của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bang thương số của công của lực điện tác dụng lên điện tích Q trong sự di chuyển từ M đến N và độ lớn của q.

Đơn vị của hiệu điện thê là vôn (V).

Bài 3 (trang 28 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích q di chuyển giữa hai điểm đó:

Bài 4 (trang 28 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: U = E.d

Điền kiện áp dụng hệ thức:

–  Điện trường đều.

–  d là khoảng cách giữa hai điểm dọc theo đường sức điện.

Bài 5 (trang 29 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Bài 6 (trang 29 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Bài 7 (trang 29 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Chọn C.

Vì êlectron mang điện âm nên nó di chuyển ngược chiều điện trường, tức là di chuyển từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.

Bài 8 (trang 29 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Hiệu điện thế giữa hai bản: V = 120 (V)

Khoảng cách giữa hai bản: d = 1cm = 10¯² m

Cuờng độ điện trường trong khoảng giữa hai bản :

Chọn mốc điện thế ở bản âm: VN = 0
Hiệu điện thế giữa M và bản âm N là:

Bài 9 (trang 29 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Công mà lực điện tác dụng lên êlectron:

Trong trường họp này, công của điện trường là công cản. Lực sinh công dương là một lực không phải lực điện.

 

Xem thêm Tụ Điện tại đây 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận