Các bài toán về tổng của số tự nhiên và các chữ số của nó – Toán lớp 4, 5

Đang tải...

1. Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của nó bằng 84.

2. Tìm số có 3 chữ số, biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 555.

3. Tìm số có bốn chữ số, biết rằng tổng các chữ số của nó thì bằng hiệu của 1990 và số phải tìm.

4. Tìm số tự nhiên, biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 106.

5. Tìm số tự nhiên, biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 97.

6. Tìm số tự nhiên, biết rằng số đó nhỏ hơn số 2717 một giá trị đúng bằng tổng các chữ số của số phải tìm.

7. Tìm số \overline{abcd} , biết rằng nếu cộng sô’ này với tổng hai số \overline{ab} \overline{cd} thì được 7968.

8. Tìm số \overline{abcdeg} , biết rằng nếu cộng số này với tổng ba số \overline{ab} , \overline{cd} \overline{eg} thì được 123558.

9. Tìm số tự nhiên, biết rằng số đó cộng với hai lần tổng các chữ số của nó thì bằng 93.

10. Có ba số tự nhiên khác nhau là A, B và Cho biết tổng các chữ số của A là B, tổng các chữ số của B là c và tổng ba số tự nhiên A, B, c bằng 69. Tìm các số đó.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận