Các bài toán về số tự nhiên và tổng, hiệu, tích, thương các chữ số lớp 4, 5

Đang tải...

1. Cho số có hai chữ số. Nếu lấy tổng các chữ số cộng với tích của các chữ số của số đã cho thì bằng số đó. Tìm chữ số hàng đơn vị của số đã cho.

2. Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đã cho gấp 8 lần tổng các chữ số của nó.

3. Tìm số có ba chữ số, biết rằng khi chia số đó cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 11.

4. Cho số có hai chữ số. Nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 5 dư 12. Tìm số đã cho.

5. Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 21 lần hiệu các chữ số của nó và chữ số hàng đơn vị bé hơn chữ số hàng chục.

6. Tìm số có hai chữ số biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị. Nếu lấy số đó chia cho hiệu các chữ số của nó thì được thương là 26 và dư 1.

7. Tìm số có hai chữ số biết rằng số đó gấp 3 lần tích các chữ số của nó.

8. Cho số có hai chữ số. Nếu lấy số đó chia cho tích các chữ số của nó thì được thương là 5 và dư 2.

9. Cho số có hai chữ số mà chữ số hàng chục chia hết cho chữ số hàng đơn vị. Tìm số đã cho biết rằng số đó gấp 21 lần thương của chữ số hàng chục và hàng đơn vị.

10. Cho số có hai chữ số mà chữ số hàng chục chia hết cho chữ số hàng đơn vị. Tìm số đã cho biết rằng khi chia số đó cho thương của chữ số hàng chục và hàng đơn vị thì được thương là 20 và dư 2.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận