Các bài toán về số tự nhiên và các chữ số tạo thành lớp 4, 5

Đang tải...

1. Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 9 lần chữ số hàng đơn vị.

2. Cho số có ba chữ số. Nếu xóa chữ số hàng trăm thì số đã cho bị giảm đi 7 lần. Tìm số đã cho.

3. Một số có hai chữ số. Nếu chia số đó cho chữ số hàng đơn vị của nó thì được thương là 6 và dư 5. Tìm số đó.

4. Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu lấy 8 lần chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị của nó thì được thương là 5 và dư 3.

5. Một số có hai chữ số. Nếu chia số đó cho chữ số hàng chục của nó thì được thương là 12 và dư 2. Tìm số đó.

6. Một số gồm hai chữ số mà 2 lần chữ số hàng chục thì bằng 5 lần chữ số hàng đơn vị. Tìm số đó.

7. Tìm số có hai chữ số biết rằng nếu lấy 3 lần chữ số hàng chục trừ đi 1 thì bằng chữ số hàng đơn vị.

8. Một số gồm hai chữ số biết rằng số đó gấp 12 lần chữ số hàng chục thì số đó là số nào ?

9. Cho một số có hai chữ số. Nếu lấy chữ số hàng chục nhân với chính nó thì bằng thương số đã cho chia cho 6. Tìm số đã cho.

10. Tìm số có hai chữ số, biết rằng lấy tích hai chữ số của nó chia cho 3 thì lớn hơn chữ số hàng chục là 1 đơn vị.

Đang tải...

Related Posts

Bình luận