Các bài toán về phân số – Lớp 4

Đang tải...

CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ – TOÁN 4

1. Tổng của 2 số bằng 1/4? thương của 2 số cũng bằng 1/4. Tìm 2 số đó ?

2. Hiệu của 2 số bang 2/5, thương của 2 số cũng bằng 2/5. Tìm 2 số đó ?

3. Để hoàn thành một công việc An làm phải mất 2 giờ. Bình hoàn thành công việc đó phải mất 3 giờ. Hỏi cả 2 bạn cùng làm công việc đó thì mất mấy giờ?

4. Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể, vòi thứ nhất chảy trong 6 giờ thì đầy bể, vòi thứ hai chảy trong 12 giờ thì đầy bể. Hỏi cả 2 vòi cùng chảy chung thì sau mấy giờ bể đầy?

5. Một tổ thủy lợi đào một đoạn mương, buổi sáng tổ đào được 1/3 đoạn mương, buổi chiều đào được 2/5 đoạn mương. Cuối ngày đoạn mương còn lại 12m. Hỏi:

a) Đoạn mương dài bao nhiêu mét ?

b) Mỗi buổi đào được bao nhiêu mét ?

6. Lớp 4A cuối năm học được xếp 3 loại như sau: 1/3 số em của lớp đạt loại giỏi, 2/5 số em của lớp đạt loại khá, loại trung bình 12 em. Hỏi:

a) Lớp 4A có bao nhiêu học sinh.

b) Loại giỏi, loại khá mỗi loại bao nhiêu em ?

7. Một tấm vải dài 60m, lần thứ nhất bán 1/5 tấm vải, lần thứ hai bán gấp đôi lần thứ nhất, lần thứ ba bán bằng 1/3 lần thứ hai. Hỏi sau ba lần bán tấm vải còn lại bao nhiêu mét ?

8. Trung bình cộng của 3 số là 5/8. Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 1/4. Tìm 3 số đó.

9. Ba người thợ làm chung nhau một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất làm phải mất 8 giờ mới xong. Một mình người thứ hai làm phải mất 12 giờ mới xong. Hỏi một mình người thứ ba làm thì hết mấy giờ mới xong.

10. Một rổ đựng 36 quả xoài và cam, biết rằng 1/2 số xoài bằng 2/5 số cam. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quả ?

 

>> Tải tài liệu PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Dạng bài Hình vuông – Hình chữ nhật – Toán lớp 4

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận