Các bài toán về điền chữ số thay chữ lớp 4, 5

Đang tải...

1. Tìm \overline{ab} biết \overline{aba} x \overline{aa} = \overline{aaaa} .

2. Tìm \overline{ab} biết \overline{ab} x \overline{aba} = \overline{abab} .

3. Tìm \overline{abc} biết \overline{abc} x \overline{aa} x \overline{bc} = \overline{abcabc} .

4. Tìm \overline{abcd} biết \overline{a} x \overline{abc} x \overline{bcd} = \overline{abcabc}   .

5. Tìm \overline{ab} biết \overline{a} x \overline{ab} x \overline{b} = \overline{bbb} .

6. Tìm \overline{abcd} biết \overline{ab} x \overline{cd} = \overline{bbb} .

7. Tìm a, b biết \overline{283ab} cùng chia hết cho 2, 3 và 5.

8. Tìm a, b biết \overline{56a3b} cùng chia hết cho 4 và 9.

9. Tìm a, b biết \overline{135ab} cùng chia hết cho 5 và 9.

10. Tìm a, b, c biết \overline{a4b5c3} chia hết cho 1001.

11. Tìm \overline{abcd } và N biết \overline{1a8bc9d} : 10001 = N

12. Tìm \overline{abc} biết \overline{90abc} : \overline{abc} =721.

13. Tìm \overline{abcd } biết \overline{abcd} \overline{bcd} x 2 = \overline{ac} .

14. Tìm \overline{abc } biết a + \overline{ab} + \overline{abc} = \overline{bcb} .

15. Tìm \overline{abc} biết \overline{abc} = \overline{ac} x 9.

16. Tìm \overline{abc} biết \overline{abc} = \overline{ab} + \overline{bc} + \overline{ca} .

17. Tìm \overline{ab} biết \overline{aaaa} x 3 + b = \overline{baaaa}  

18. Tìm \overline{abcd } biết \overline{dcba} + \overline{dcb} + \overline{dc} + d = 4321.

19. Tìm \overline{abcd } abcd biết \overline{abcd} \overline{abc} \overline{ab} – a = 2086.

20. Tìm \overline{abcd } biết \overline{abcd} + \overline{abc} + \overline{abd} = 4426.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận