Các bài toán hay dành cho học sinh lớp 4, 5

Đang tải...

1. Cho số có hai chữ số. Nếu cùng viết thêm một chữ số n vào bên trái và bên phải số đã cho thì số đó tăng 21 lần. Tìm số đã cho.

2. Cho số có ba chữ số. Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên phải số đã cho, viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đã cho đều được hai số có bốn chữ số mà số này lớn gấp ba lần số kia. Tìm số đã cho.

3. Cho hình chữ nhật có chu vi bằng 240m. Nếu viết thêm một chữ số vào bên trái số đo chiều rộng thì hình chữ nhật này sẽ trở thành hình vuông. Tìm diện tích hình chữ nhật.

4. Cho số có sáu chữ số. Nếu chuyển vị trí chữ số ở hàng cao nhất thành vị trí hàng thấp nhất (không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại) thì được số mới lớn gấp 3 lần số đã cho. Tìm số có 6 chữ số ban đầu.

5. Cho số có ba chữ số. Nếu chuyển vị trí chữ số hàng trăm thành chữ số hàng đơn vị (không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại) thì được số mới bằng 3/4 số đã cho. Tìm số đã cho.

6. Cho một số tự nhiên. Nếu viết thêm một số có hai chữ số (khác 0) vào bên phải số đã cho thì được số mới lớn hơn số đó 1993 đơn vị. Hãy tìm số đã cho và số viết thêm đó.

7. Tìm số tự nhiên, biết rằng số này sẽ tăng 9 lần nếu ta viết thêm một chữ số 0 vào giữa chữ số hàng đơn vị và hàng chục của số đó.

8. Tìm số có hai chữ số, biết rằng số này sẽ tăng k lần (k là số tự nhiên nhỏ hơn 10) nếu ta viết thêm một chữ số 0 vào giữa chữ số hàng đơn vị và hàng chục của số đó.

9. Tìm số có hai chữ số, biết rằng số này sẽ tăng 9 lần nếu ta viết thêm một chữ số vào giữa chữ số hàng đơn vị và hàng chục của số đó.

10. Cho số có hai chữ số. Nếu nhân số đó với 45 thì được một số có ba chữ số gồm hai chữ số đã cho và một chữ số 0.

11. Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương đúng là một số lẻ.

12. Tìm số tự nhiên, biết rằng số đó lớn gấp 17 lần tổng các chữ số của nó.

13. Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số vào bên trái số phải tìm thì số đó tăng lên k lần (với k là số chẵn nhỏ hơn 10).

14. Năm 1993 anh Việt nhẩm tính rằng “số tuổi của mình đúng bằng tổng các chữ số chỉ năm sinh của mình”. Em tìm xem anh Việt sinh năm nào và năm 1993 anh Việt bao nhiêu tuổi ?

15. Cho số có sáu chữ số. Nếu đem số này cộng với các số chỉ lớp đơn vị và lớp nghìn của số đó (mỗi số đều gồm ba chữ số được giữ nguyên thứ tự trong số đã cho) thì được kết quả là 124035. Tìm số đã cho.

16. Cho số có sáu chữ số. Nếu đem số này chia cho số chỉ lớp đơn vị của nó thì được thương chính là số chia và số dư chính là số gồm ba chữ số của lớp nghìn. Tìm số đã cho, biết rằng thứ tự của các chữ số của lớp đơn vị và lớp nghìn không bị thay đổi trong phép chia.

17. Cho số có ba chữ số khác nhau. Hãy tìm số đã cho. Biết rằng số đó bằng tổng tất cả các số có hai chữ số khác nhau trong ba chữ số đã cho.

18. Khi thực hiện phép chia \overline{bbb} cho \overline{ab} thì được thương đúng là số tự nhiên. Tìm số bị chia, số chia và thương.

19. Hãy tìm số tự nhiên nhỏ nhất N gồm chín chữ số là N = \overline{abcdeghik} , biết rằng : \overline{ab} \vdots 2 ; \overline{abc} \vdots 3 ; \overline{abcd} \vdots 4 ; \overline{abcde} \vdots 5 ; \overline{abcdeg} \vdots 6 ; \overline{abcdegh} \vdots 7 ; \overline{abcdeghi} \vdots 8 ; và N \vdots 9.

20. Tìm số có năm chữ số \overline{abcde} , biết rằng :

 

a > b + c + d + e

b > c + d + e

c > d + e

d > e

21. Tìm số tự nhiên n, biết rằng tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n bằng 190.

22. Tìm số \overline{abc} , biết rằng số đó bằng tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến \overline{bc} .

 1 + 2 + 3 + … + \overline{bc} = \overline{abc}

23. Tìm x, biết rằng.

Đang tải...

Related Posts

Bình luận