Bài tập phần biểu thức có chứa một chữ số – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập:

9.

Tính giá trị biểu thức:
a) 6412 + 513 x m         với         m = 7;
b) 1500 – 1500 : b         với         b = 3;
c) 28 x a + 22 x a          với         a = 5;
d) 125 x b – 25 x b         với        b = 6;
10. 
Tính giá trị biểu thức:

6412 +513 x m            với      m = 7;

1500 – 1500 : b           với       b = 3;

28 x a + 22 x a            với      a = 5 ;

125 x b – 25 x b            với       b = 6.

 
11.
Cho hình vuông có độ dài cạnh là a:

a) Hãy viết biểu thức tính chu vi p của hình vuông theo a và biểu thức

tính diện tích s của hình vuông theo a.

b) Áp dụng : Tính giá trị của biểu thức p và s với a = 5cm ; a = 7cm.

 
12.
Cho biểu thức A=500 + x và B= x – 500.

a) Tính giá trị của biểu thức A và B với X = 745.

b) Tính giá trị của biểu thức A + B với X = 745.

 
13.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giá trị của biểu thức : 50 + 50 : X + 100 với X = 5 là :

     A. 50                            C. 100

      B. 120                          D. 160

Hướng dẫn:

9.

HD : a) Giá trị của biểu thức b + 24605 với b = 17 229 được tính như sau :

b + 24605 = 17229 + 24605 = 41834.

ĐS : b) 6997 ; c) 4881 ; d) 20 805.

10.

a) Với m = 7, ta có :

6412 + 513 X m = 6412 + 513 X 7 = 6412 + 3591 =10003

b) Với b = 3, ta có : 1500 – 1500 : b = 1500 – 1500 : 3

                                                                = 1500 – 500

                                                                = 1000

c) HD : Có thể thay a = 5 vào biểu thức 28 X a + 22 X a để tính hoặc có thể thay a = 5 vào biểu thức đã “rút gọn” 50 X a để tính

                     (28 x a + 22 x a = 50 x a). ĐS : 250.

d) HD : Có thể thay b = 6 vào biểu thức 125 x b – 25 x  b để tính hoặc thay b = 6 vào biểu thức 100 X b để tính (125 X b – 25 X b = 100 X b).

                    ĐS: 600.

11.

a) p = a X 4 ; s = a X a.

b) Với a = 5cm, ta có : p = 5 X 4 = 20 (cm) ; s = 5 X 5 = 25 (cm2).

Với a = 7cm, ta có : p = 7 X 4 = 28 (cm) ; s = 7 X 7 = 49 (cm2).

12.

a) ĐS : Với X = 745, A = 1245 và B = 245.

b) Với X = 745, theo phần a) ta có : A + B = 1245 + 245 = 1490 Hoặc có thể tính : A + B = (500 + X) + (X – 500) = X x 2

Với X = 745 thì A + B = 745 x 2 = 1490.

13.

©. 160

Xem thêm: Ôn tập các số đến 100 00 – Toán 4  tại đây

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.