Bài toán Các số trong phạm vi 10 – Phần 4 – Toán nâng cao lớp 1

Đang tải...

Phần 4 Các số trong phạm vi 10

Bài 61. Thực hiện phép tính

6 + 3 – 4 = … 5 + 4 – 2 = … 3 + 7 – 9 = …
6 – 4 + 3 = … 5 – 2 + 4 = … 6 + 4 – 7 = …
3 + 5 + 2 = … 6 + 1 + 3 = … 4 + 3 + 2 = …
3 + 2 + 5 = … 6 + 3 + 1 = … 9 – 3 – 2 = …
10 – 5 – 2 = … 6 + 4 = … 9 – 4 – 2 = …
10 – 7 = … 10 – 4 = … 9 – 4 – 3 = …

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 62. Thực hiện phép tính

7 + 3 – 5 = … 9 – 3 – 2 = … 5 + 4 + 0 = …
8 – 5 + 4 = … 10 – 4 – 5 = … 7 – 7 + 10 = …
2 + 6 + 1 = … 6 – 0 – 4 = …. 6 – 5 + 9 = …
3 + 4 + 3 = … 8 – 3 – 5 = … 10 + 0 – 5 = …

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 63. 

Bài 63 Các số trong phạm vi 10

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 64. 

Bài 64 Các số trong phạm vi 10

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 65. Viết các phép tính thích hợp 

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 66. Điền vào chỗ trống

Bài 66 Các số trong phạm vi 10

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 67. Tô cùng màu cho các hình thích hợp:

Bài 67 Các số trong phạm vi 10

Bài 68. Điền dấu thích hợp vào ô trống:

Bài 68 Các số trong phạm vi 10

 

 

 

 

 

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 69. 

Bài 69 Các số trong phạm vi 10

 

 

 

 

 

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 70. Điền số thích hợp  vào ô trống:

Bài 70 Các số trong phạm vi 10

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 71. Thực hiện phép tính:

Bài 71 Các số trong phạm vi 10

 

 

 

 

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 72.  Điền các số 2;6;7 vào ô trống thích hợp sao cho tổng các số trên mỗi cạnh của hình tam giác đều bằng 10.

 

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 73. Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 73 Các số trong phạm vi 10

 

 

 

 

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 74. Điền số thích hợp vào ô trống

Bài 74 Các số trong phạm vi 10

Xem thêm đáp án tại đậy.

Bài 75. 

Bài 75 Các số trong phạm vi 10

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 76. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài 76 Các số trong phạm vi 10

Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 77.  Thực hiện phép tính:

3 + 3 = … 5 + 1 = … 2 + 1 + 3 = … 0 + 5 + 1 = … 6 = … + 2 + 2
2 + 4 = … 6 + 0 = … 4 – 3 + 5 = … 3 – 3 = 6 – … 6 – 1 – 1 – … = 4

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 78. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Bài 78 Các số trong phạm vi 10

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 79. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Bài 79 Các số trong phạm vi 10

Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 80. Điền dấu +,- thích hợp vào chỗ chấm:

4 – 1 … 1 … 1 = 1  2 … 1 – 3 = 0  1 … 1 < 1
1 … 1 … 1 … 2 = 3 4 – 2 … 1 = 1  2 … 2 > 3
3 … 3 … 3 … 3 = 0  3 … 2 – 4 = 1  3 … 1 < 3
3 … 2  = 5 2 … 2 – 4 = 0 4 … 1 > 4

Xem thêm đáp án tại đây. 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận