Bài tập về xét tận cùng của số – Toán lớp 4

Đang tải...

BÀI TẬP XÉT TẬN CÙNG CỦA SỐ

Bài học: 

                    Số chẵn + Số chẵn = Số chẵn

                    Số lẻ + Số lẻ = Số chẵn

                    Số lẻ + Số chẵn = Số lẻ

Tổng tất cả các số chẵn là số chẵn

           Tổng tất cả các số lẻ:

           Là số chẵn khi số số hạng là số chẵn

           Là số lẻ khi số số hạng là số lẻ

                     Số chẵn × Số chẵn = Số chẵn

                     Số lẻ × Số lẻ = Số lẻ

                     Số lẻ × Số chẵn = Số chẵn

Tích các số chẵn là số chẵn

Tích các số lẻ là số lẻ

Trong tích chỉ cần 1 thừa số chẵn tích cũng là số chẵn

                     Số chẵn × 5 = Số có chữ số 0 tận cùng

                     Số lẻ × 5 = Số có chữ số 5 tận cùng

Tích 2 số tự nhiên liên tiếp tận cùng = các chữ số 0,2, 6.

Tích 3 số tự nhiên liên tiếp tận cùng = các chữ số 0,4, 6.

Tích của 1 số tự nhiên × chính nó tận cùng bằng các chữ số 0,1, 4, 5, 6, 9.

Bài tập:

1. Tổng của 2005 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2005 là số lẻ hay số chẵn.

2. Tổng của 2000 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2000 là số lẻ hay số chẵn.

3. Tích của 2 số tự nhiên liên tiếp là số lẻ hay số chẵn.

4. Tích sau tận cùng bằng mấy chữ số 0

1 × 2 × 3 × 4 × 5 × … ×18 × 19 × 20

5. An và Bình đếm số sách gửi tặng các bạn miền Trung. An đếm mỗi chồng 8 quyển thừa 6 quyển. Cũng số sách đó Bình đếm mỗi chồng 6 quyển thiếu 3 quyển. Hãy chứng tỏ trong hai bạn ít nhất có một bạn đếm sai.

6. Không làm tính hãy xét xem các kết quả sau đúng hay sai:

a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 98 + 100 = 5009

b) 11 + 13 + 15 + 17 + … + 97 + 99 = 2470

7. Tích sau đúng hay sai (không làm tính)

a) 16×17× 18 = 4897

b) 27 × 28 × 29 = 21918

8. Tìm tổng, hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau đều lẻ và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau đều chẵn.

9. Tích các số tự nhiên liến tiếp từ 70 đến 90 tận cùng = mấy chữ số 0 giống nhau.

10. An có 3 mảnh giấy, An xé mỗi mảnh làm 3 mảnh rồi lại xé mỗi mảnh làm 3 mảnh nhỏ hơn nữa, liệu cuối cùng An có thu về được 60 mảnh không?

 

>> Tải tài liệu PDF Bài tập về xét tận cùng của số đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Số tự nhiên – Số – Chữ số – Toán lớp 4

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận