Bài tập về trường hợp đồng dạng c.c.c, c.g.c – Hình học 8

Đang tải...

Bài 1. Cho hình thoi ABCD. Qua C kẻ d cắt các tia đối tia BA, CA thứ tự tại E và F. C/m:

a) EB/BA = AD/DF

b) Tam giác EBD đồng dạng BDF

c) góc BID = 120 độ (I là giao điểm của DE và BF).

Bài 2. Cho hbh ABCD có góc A > 90 độ. Các đường cao AH và AK (H thuộc CD, K thuộc BC). C/m góc AKH = góc ACH.

Bài 3. Tam giác ABC có AB = 4, BC = 5, CA = 6. C/m góc B = 2 x góc C.

Bài 4. Cho tam giác ABC có AB = 4. Điểm D thuộc cạnh AC có AD = 2, DC = 6. C/m góc ACB = ABD.

Bài 5. Cho hình thang ABCD có AB song song CD. AB = 2; BD = 4, CD = 8. C/m góc A = DBC.

Bài 6. Cho hình thang vuông ABCD có góc A = góc D = 90, AB = 4. BD = 6; CD = 9. Tính BC.

 
 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận