Bài tập về Thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức – Toán lớp 3

Đang tải...

THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH

TRONG MỘT BIỂU THỨC.

Kiến thức cần ghi nhớ:

+Trong một biểu thức nếu chỉ có cộng trừ hay chỉ có nhân chia ta thứ tự thực hiện từ trái sang phải phép tính nào trước thì làm trước.

+Trong một biểu thức có cả cộng trừ nhân chia. Ta thực hiện các phép tính nhân chia trước cộng trừ sau.

+Trong biểu thức có cả vòng đơn ta thực hiện các phép tính trong vòng đơn trước, trong vòng đơn cũng thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau.

Bài tập

1. a) 95 + 76 – 82                                 b) 180 – 51+ 9

2. a) 42 x 6: 9                                       b) 120: 6 x 5

3. a) 136 : 4 + 24 x 6 – 48                                  b) 20 : 4 x 5 +15 x 3

4. a) (42 + 16) : 2 x 2 – 24                                  b) 42 + 16 : (2 x 2) – 24

5.

47 + 12  x 48 x (16 – 32 : 2)

6. a) 54 – 18 x 3 : 2 + 4                                  b) 54 – 18 x 3 : (2 + 4)

7. Tìm x: (x + 25) : x – 6 = 0

8. Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số. Một trong hai số đó là số nhỏ nhất có 3 chữ số. Tìm số thứ hai.

9. Tính:

a) a : 1 + 0 : a                                  b) a x 1 – a : 1

c) a x 1 + 0                                  d) a : a + 0 x a

10. Tính:

a) 42 + 36 : 4 x 9 – 69

b) 42 – 36 : (4 x 9) + 69

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài tập Chia một tổng một hiệu cho một số

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận