Bài tập về thêm bớt số bị trừ – Số trừ – Toán lớp 3

Đang tải...

THÊM BỚT SỐ BỊ TRỪ SỐ TRỪ

Kiến thức cần ghi nhớ:

Số trừ giữ nguyên số bị trừ tăng (hay giảm) bao nhiêu đơn vị thì hiệu cũng tăng (hay giảm) bấy nhiêu đơn vị.

Số bị trừ giữ nguyên. Số trừ tăng (hay giảm) bao nhiêu đơn vị thì hiệu sẽ giảm (hay tăng) bấy nhiêu đơn vị.

Bài tập

1. Hiệu 2 số là 12 nếu:

a) Số bị trừ tăng 15 đơn vị thì hiệu là bao nhiêu?

b) Số bị trừ giảm 7 đơn vị thì hiệu là bao nhiêu?

2. Hiệu 2 số là 32 nếu:

a) Số trừ tăng 12 đơn vị thì hiệu là bao nhiêu?

b) Số trừ giảm 8 đơn vị thì hiệu là bao nhiêu ?

3. Số nhãn vở của An hơn Bình là 24 cái. Nếu An được thêm 10 cái, Bình được thêm 6 cái thì lúc này An hơn Bình bao nhiêu nhãn vở?

4. Hiệu 2 số là 72, nếu thêm số bị trừ 15, bớt số trừ 18 thì hiệu mới là bao nhiêu?

5. Hiệu 2 số là 45, nếu thêm vào số bị trừ 15, thêm số trừ 18 thì hiệu mới là bao nhiêu?

6. Hiệu 2 số là 52, nếu thêm số bị trừ 8, bót số trừ 8 thì hiệu mới là bao nhiêu?

7. Hiệu 2 số là 84, nếu bớt số bị trừ 10, thêm số trừ 10 thị hiệu mới là bao nhiêu?

8. a) Tính nhanh: 275 + 381 – 75 – 68.

b) Tìm a: +  – 37 = 55.

9. Khi mẹ 35 tuổi thì con gái 11 tuổi, Năm nay mẹ 42 tuổi. Hỏi con gái bây giờ bao nhiêu tuổi?

10. Mai có 28 bông hoa. Mai cho Hoà 8 bông, Hoà lại cho Hồng 6 bông. Lúc này 3 bạn đều có số hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa ?

 

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài tập về phép cộng – Toán lớp 3

Đang tải...

Related Posts

loading...

One Comment

Bình luận