Bài tập: Trung Quốc thời phong kiến – Lịch sử 7

Đang tải...

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nông dân lĩnh canh là những người

A. có nhiều ruộng đất.

B. có đủ ruộng đất để cày cấy, tự làm ăn, sinh sống.

C. mất ruộng đất, phải nhận ruộng để cày cấy và nộp tô cho địa chủ.

D. không có ruộng đất, bị phụ thuộc cả thân thể vào người chủ.

2. Trung Quốc được thống nhất vào năm

A. 221 TCN.                  B. 212 TCN.               C. 206 TCN.             D. 122 TCN.

3. Công trình Vạn lí trường thành được xây dựng từ thời

A. Xuân Thu – Chiến Quốc.                       B. Tần.

C. Hán.                                                          D. Đường.

4. Để củng cố chính quyền mới, nhà Hán đã thi hành nhiều chính sách, ngoại trừ

A. xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.

B. giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích nông dân nhận ruộng để cày cấy và khẩn hoang.

C. gây chiến tranh, xâm lấn bán đảo Triều Tiên và các nước phương Nam.

D. mở rộng giao lưu buôn bán với các thương nhân phương Tây.

5. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cuộc nổi dậy của nhân dân Trung Quốc chống nhà Nguyên là

A. chính sách phân biệt đối xử của nhà Nguyên với các dân tộc người Trung Quốc.

B. người Mông cổ được hưởng mọi đặc quyền.

C. người Hán ở địa vị thấp, bị cấm đoán nhiều thứ.

D. mâu thuẫn dân tộc giữa người Hán và người Mông cổ ngày càng sâu sắc.

6. Người đã có công thành lập ra nhà Minh là

A. Khu-bi-lai (Hốt Tất Liệt).                     B. Chu Nguyên Chương,

C. Lý Tự Thành.                                          D. Tôn Trung Sơn.

7. Công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng dưới thời Minh là

A. Vạn lí trường thành.                           B. Cung A Phòng.

C. Lăng Li Sơn.                                          D. Cố cung ở Bắc Kinh.

8. Hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc là

A. Phật giáo.                     B. Nho giáo.                   C. Thiên Chúa giáo.              D. Hồi giáo.

Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào dấu …… trước các câu sau.

1. ……… Công cụ lao động bằng sắt bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc dưới thời Tần (thế kỉ III TCN ).

2. ……… Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành vào thời Tần và được xác lập vào thời Hán.

3. ……… Dưới thời Đường, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

4. ……… Người Trung Quốc đã có nhiều phát minh quan trọng như la bàn, thuốc súng, giấy, kĩ thuật in…

5. ……… Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên là tác phẩm sử học nổi tiếng của Trung Quốc có từ thời Đường.

Bài tập 3. Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

Bài tập 4. Điền tên tác giả cho đúng với các tác phẩm văn học, sử học trong bảng sau :

Bài tập 5. Trình bày tóm tắt sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 6. Tại sao nói xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 7. Hãy cho biết chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 8. Em hiểu thế nào về Nho giáo ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 9. Trình bày một số thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc của Trung Quốc.

Nghệ thuật : …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Kiến trúc : ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Đang tải...

Related Posts

Bình luận