Bài tập tổng tỉ, hiệu tỉ luyện thi lớp 5

Đang tải...

Bài tập luyện thi cho lớp 5

Dạng tổng tỉ, hiệu tỉ

1. Tìm một phân số biết tổng của tử và mẫu bằng 198, phân số có giá trị bằng 4/5

2. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1980, nếu đem số thứ nhất nhân 4, số thứ hai nhân 5 ta được hai số bằng nhau.

3. Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 8,7 và khi nhân số bé với 4, nhân số lớn với 3 thì ta được hai tích bằng nhau.

4. Tìm hai số biết thương của chúng bằng tổng của chúng bằng 0,25.

5. Tìm hai số biết thương của chúng bằng hiệu của chúng bằng 0,75.

6. Tìm hai số biết thương của chúng bằng 1,5 và tổng của chúng bằng 62,5.

7. Tìm hai số biết thương của chúng bằng 1,25 và hiệu của chúng bằng 3,45.

8. Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 15 đơn vị và phân số có giá trị bằng 51/68.

9. Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số bằng 215 và phân số có giá trị bằng 38/57.

10. Hiệu hai số là 297. Tỉ số của hai số là 5/4. Tìm hai số đó.

11. Tổng số tuổi của hai bố con là 54. Biết 2 năm trước tuổi bố gấp 4 tuổi con. Tính tuổi bố con hiện nay.

12. Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 60. Biết sau 15 năm nữa, tuổi bố gấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay.

13. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 52 tuổi. Biết sau 2 năm nữa tuổi mẹ gấp ba lần tuổi con. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

14. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 42 tuổi. Biết sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

15. Hiện nay tuổi của hai bố con là 68 tuổi. Biết 4 năm trước tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của hai bố con hiện nay.

16. Hiện nay tổng số tuổi của hai cha con là 42 tuổi. Biết sau 4 năm nữa tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của hai cha con hiện nay.

17. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 56 tuổi. Biết cách đây 2 năm tuổi mẹ gấp 3 lần con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

18. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi. Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì mẹ có bấy nhiêu tuần. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

19. Hiện nay tuổi của hai bà cháu là 65 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi bà có bấy nhiêu năm. Tính tuổi hai bà cháu hiện nay.

20. Hiện nay tổng số tuổi của hai ông cháu là 78 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm. Tính tuổi hai ông cháu hiện nay.

21. Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 19 và biết hiệu của hai số đó là 133.

22. Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 2 và dư 21. Tổng hai số đó là 258.

23. Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 3 và dư 41. Hiệu hai số là 245.

24. Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3, số dư bằng 24 và hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

25. Trong một phép chia hai số tự nhiên, biết thương bằng 2, số dư bằng 19 và tổng của số bị chia và số chia bằng 340. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

26. Trong một phép chia hai số tự nhiên, biết thương bằng 2, số dư bằng 19 và tổng của số bị chia và số chia bằng 340. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

27. Trong một phép chia hai số tự nhiên, biết thương bằng 3, số dư bằng 41 và tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 426. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

28. Trong một phép chia hai số tự nhiên, biết thương bằng 4, số dư bằng 25 và tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 515. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

29. Tổng của hai số bằng 28,1. Số lớn hơn số bé 9,1 đơn vị. Hỏi cùng phải bớt mỗi số đi bao nhiêu đơn vị để số lớn gấp đôi số bé.

30. Hiệu của hai số bằng 9,5. Tìm số lớn biết 30% số lớn thì bằng 40% số bé.

31. Hai số có tổng bằng 126,81. Biết 40% số thứ nhất bằng 50% số thứ hai. Tìm hai số.

32. Cho ba số có tổng là 162,5. Biết nếu đem số thứ nhất nhân 4, số thứ hai nhân 3 và số thứ ba nhân 2 ta được 3 số bằng nhau. Tìm ba số đó.

33. Cho ba số có tổng là 465. Biết nếu đem số thứ nhất nhân 2, số thứ hai nhân 3 và số thứ ba nhân 5 ta được 3 tích bằng nhau. Tìm mỗi số.

34. Cho số thập phân A. Nếu chuyển dấu phẩy của số A sang trái một hàng ta được số B, nếu chuyển sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 244,332. Tìm số A.

35. Tìm hai số biết số bé bằng 75% hiệu hai số đó và biết tổng hai số đó là 285.

36. Cho 3 số có tổng bằng 345. Biết 50% số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai và bằng 20% số thứ ba. Tìm số thứ nhất.

37. Tìm một phân số biết nếu tăng tử số thêm 1 đơn vị ta được phân số mới có giá trị bằng 4/5. Nếu bớt tử số đi 4 đơn vị ta được phân số mới có giá trị bằng 3/4.

38. Tính tuổi của An hiện nay biết trước đây 3 năm tuổi An bằng 20% tuổi bố An, còn sau 4 năm nữa tuổi An bằng 1/3 tuổi bố An.

39. Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Biết nếu tăng chiều rộng thêm 9cm, tăng chiều dài lên 4cm thì miếng bìa trở thành hình vuông. Hỏi diện tích ban đầu của miếng bìa là bao nhiêu ?

40. Tìm số lớn biết hiệu hai số là 253. Nếu lấy số lớn trừ đi 3 lần số bé thì được 25.

41. Cha hơn con 28 tuổi. Hỏi năm cha bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con.

42. Mỗi buổi sáng bác Mai tập thể dục bằng cách đi 9 bước thì lùi lại 1 bước. Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách điểm xuất phát bao nhiêu bước ?

43. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 45. Tính tuổi em hiện nay.

44. Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5, chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.

45. Số lớn bằng 5/7 tổng hai số. Hiệu hai số là 48. Tìm hai số.

46. Hiệu hai số bằng 164. Nếu bớt ở mỗi số 15 đơn vị thì số thứ hai sẽ gấp 5 lần số thứ nhất. Tìm hai số.

47. Tìm một số biết số đó chia 4 và 9 đều dư 2 và hai thương hơn kém nhau 340 đơn vị.

48. Hiệu hai số là 197. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 6 dư 7. Tìm số lớn.

49. Mẹ sinh con năm mẹ 32 tuổi. Hỏi khi mẹ bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi mẹ bằng 7 lần tuổi con.

50. Tìm một số biết nếu lấy 1/3 số đó rồi cộng với 53 thì được một số kém số phải tìm là 135.

51. Thương của hai số và hiệu của hai số bằng 0,6. Tìm tổng của hai số đó ?

52. Tổng của hai số bằng 9,75. Nếu số hạng thứ nhất gấp lên 2 lần và số hạng thứ hai gấp lên 5 lần thì tổng mới là 36,9. Tìm số hạng thứ hai.

 

Tải xuống file bài tập tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận