Bài tập: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV – Lịch sử 7

Đang tải...

Bài tập 1. Các câu sau đây đúng hay sai.

1. Từ nửa sau thế kỉ XIV, do thiên tai liên tiếp làm cho đời sống nhân dân ngày càng quẫn bách.

A. Đúng.                                               B. Sai.

2. Chu Văn An đã dâng sớ lên vua Trần đòi chém 7 nịnh thần, nhưng Dụ Tông không nghe. Ông đã xin từ quan về dạy học.

A. Đúng.                                               B. Sai.

3. Hồ Quý Ly là người có tài năng, được vua Trần trọng dụng.

A. Đúng.                                               B. Sai.

4. Vua Trần đã nhường ngôi cho Hồ Quý Ly lên làm vua.

A. Đúng.                                               B. Sai.

5. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực và đã thành công tốt đẹp.

A. Đúng.                                               B. Sai.

Bài tập 2. Hãy nối các ô bên phải với các ô bên trái cho phù hợp.

Bài tập 3. Hãy điền mốc thời gian vào bảng sau cho phù hợp với nội dung các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ.

Bài tập 4. Hãy điền địa phương có các cuộc nổi dậy khởi nghĩa của nông dân, nô tì vào bảng dưới đây cho đúng.

Bài tập 5. Hãy ghi tóm tắt vào chỗ trống dưới đây những nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ.

Lĩnh vực:

+ Chính trị

Nội dung cải cách : 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

+ Kinh tế

Nội dung cải cách : 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

+ Văn hóa – giáo dục

Nội dung cải cách : 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài tập 6. Tình hình kinh tế Đại Việt từ nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào ?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài tập 7. Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nông dân, nô tì nửa cuối thế kỉ XIV ?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài tập 8. Em có nhận xét gì về các cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ ?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài tập 9. Theo em, việc Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần để thành lập nhà Hồ là cần thiết, đúng đắn hay ngược lại ?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài tập 10. Em đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly trong lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIV – đầu thế kỉ XV ?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Đang tải...

Related Posts

Bình luận