Bài tập phần tỉ số phần trăm – Toán lớp 5

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập:

Câu 171:

Tỉ số phần trăm của:

Câu 172:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một đội bóng rổ đã thi đấu 20 trận , thắng 12 trận. Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của 

đội bóng đó là:

A. 12 %                           B.32 %

C. 40 %                          D. 60 %

Câu 173:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Để tìm 60 % của 45 ta làm như sau:

A.  Nhân 45 với 60

B. Chia 45 cho 60

C. Nhân 45 với 100 rồi lấy tích chia cho 60

D.Nhân 45 với 60 rồi lấy tích chia cho 100

Câu 174:

a) Tìm 2 % của 1000kg

b) Tìm 15% của 36 m

c) Tìm 22 % của 36 m2

d) Tìm 0,4 % của 3 tấn 

Xem thêm : Bài tập phần phép chia – Toán lớp 5

Câu 175:

Khối lớp 5 của một trường tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 52 % là học sinh gái. Hỏi

khối lớp 5 của trường đó có bao nhiêu học sinh trai?

Câu 176:

Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của toàn thể học sinh khối 5 thuộc trường tiểu học 

Thành Công được nêu trong bảng dưới đây:

Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi , số học sinh khá, số học sinh trung bình, 

số học sinh yếu so với tổng số học sinh khối lớp 5 của trường đó.

Câu 177:

Khi trả bài kiểm tra môn Toán của lớp 5A cô giáo nói: ” Số điểm 10 chiếm khoảng 25 % , số điểm 

9 nhiều hơn số điểm 10 là 6,25 %, như vậy có 18 bạn được điểm 10 hoặc điểm 9, tất cả học sinh 

trong lớp đều nộp bài kiểm tra”. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?

Câu 178:

Cửa hàng bán một máy vi tính với giá 6 750 000 đồng. Tiền vốn để mua máy tính đó là 

6 000 000 đồng. Hỏi khi bán một máy tính, cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm?

Câu 179:

Tiền lương mỗi tháng của một kĩ sư là 2 500 000 đồng , nhưng mỗi tháng người đó chỉ lĩnh

2 312 500 đồng, còn lại là số tiền nộp vào qũy bảo hiểm. Hỏi mỗi tháng người đó nộp vào

quỹ bảo hiểm bao nhiêu phần trăm tiền lương?

Câu 180:

Một người bán bốn cái đồng hồ đeo tay cùng loại và được lãi tất cả là 120 000 đồng.

Tính ra số tiền lãi đó bằng 20 % số tiền vốn. Hỏi tiền vốn của mỗi cái đồng hồ

là bao nhiêu đồng?

Câu 181:

Nước biển chứa 2,5 % muối và mỗi lít nước biển cân nặng 1,026 kg. Hỏi cần phải làm bay hơi

bao nhiêu lít nước biển để nhận được 513 kg muối?

Câu 182:

Một cửa hàng thực phẩm bán thịt và các được 7 800 000 đồng. Nếu tiền bán được tăng thêm 400 000 

đồng thì tiền lãi sẽ là 1 700 000 đồng. Hỏi tiền lãi thật sự bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

Câu 183:

Bán một cái quạt máy với giá 336 000 đồng thì được lãi 12 % so với tiền vốn. Tính tiền

vốn của một cái quạt máy?

Câu 184:

Một người mua 600 cái bát. Khi chuyên chở đã có 69 cái bát bị vỡ. Mỗi cái bát còn lại người đó bán với giá

6000 đồng và được lãi 18% so với số tiền mua bát. Hỏi giá tiền mua mỗi tá bát là bao nhiêu?

 

Đáp án:

 

Câu 171:

Tỉ số phần trăm của:

a) 25 và 40 là : 25 : 40 = 0,625 = 62,5 %

b) 1,6 và 80 là : 1,6 : 80 = 0,02 = 2%

c) 0,4 và 3,2 là : 0,4 : 3,2 = 0,125= 12,5 %

g) 0,3 và 0,96 là : 0,3 : 0,96 = 0,3125= 31,25 %

 

Câu 172:

Khoanh D

Câu 173:

Khoanh D

Câu 174:

a)  2 % của 1000kg là : 1000 x 2 : 100 = 20 (kg)

b)  15% của 36 m là : 36 x 15 : 100 = 5,4 (m)

c)  22 % của 36 m2 là :30 x 22 : 100 = 6,6  (m2)

d)  0,4 % của 3 tấn  là : 3x 0,4 : 100 = 0, 012 (tấn) = 12 (kg)

Câu 175:

                                           Bài giải:

Tỉ số phần trăm số học sinh trai và tổng số học sinh của khối lớp 5 là:

                                      100 % – 52 % = 48 %

Số học sinh trai của khối lớp 5 là:

                                      150 x 48 : 100 = 72 (  học sinh )

                                                                         Đáp số : 72 học sinh

Câu 176:

Tỉ số phần trăm số học sinh giỏi của khối lớp 5 là:

                           60 : 200 = 0,3 

                           0,3 = 30 %

Tỉ số phần trăm số học sinh khá của khối lớp 5 là:

                           110 : 200 = 0,55

                           0,55 = 55 %

Tỉ số phần trăm số học sinh trung bình của khối lớp 5 là:

                           29 : 200 = 0,145 

                           0,145 = 14,5 %

Tỉ số phần trăm số học sinh yếu của khối lớp 5 là:

                           1 : 200 = 0,005

                           0,005 = 0,5 %

Câu 177:

Tỉ số phần trăm của số học sinh được điểm 9 là:

                         25% + 6,25% = 31,25%

Tỉ số phần trăm của số học sinh được điểm 9 hoặc điểm 10 là:

                       25% + 31,25% = 56,25%

Số học sinh của lớp 5A là:

                       18 x 100 : 56,25 = 32 (học  sinh).

Câu 178:

ĐS: 12,5 %

Câu 179:

ĐS; 7,5 %

Câu 180: 

ĐS : 150 000 đồng

Câu 181:

ĐS;: 20 000 l

Câu 182:

Tiền lãi thật sự là:

                        1 700 000 – 400 000 = 1 300 000 ( đồng )

Tiền vốn là:

                       7 800 000 – 1 300 000 = 6 500 000 (đồng)

Tỉ số phần trăm của tiền lãi so với tiền vốn là :

                       1 300 000 : 6 500 000 = 0,2

                       0,2 = 20 %

Câu 183:

Tiền lãi bằng 12 % so với tiền vốn , như vậy tiền vốn là 100 % và tiền bán một quạt bằng:

12 % + 100 % = 11 2 %

Vây 112% tiền vốn là 336 000 đồng, do đó tiền vốn của một cái quạt đó là:

336 000 x 100 : 112 = 300000 ( đồng)

Câu 184:

ĐS: 54 000 đồng

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

One Comment

  1. thạch anh yêu dương says:

    bài 175 còn có cách 2

Bình luận