Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải...

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản

BÀI TẬP :

1.14. Giải các phương trình : 

a) sin 3x = – \sqrt {3} /2 

b) sin ( 2x + 10 °) = \sqrt {2} / 2

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản

d) sin 4x = 2/3 

>>Xem đáp án tại đây. 

1.15 : Giải các phương trình : 

a) cos(3=1/3

b) cos(3− 45°= \sqrt {3} / 2 

c) cos(2π/31/2

d) (cosx)(3cos2− 1)=0

>>Xem đáp án tại đây. 

1.16 :  Giải các phương trình : 

a) tan(245° )− 1

b) cot(π/3\sqrt {3}

c) tan(x / − π/tanπ/8

d) cot(x/3+20°)=\sqrt {3}  

>>Xem đáp án tại đây. 

1.17 Giải các phương trình :  

a) cos3x – sin2x = 0 

b) tanxtan2x = – 1

c) sin 3x + sin 5x = = 0 

d) cot2x cot3x = 1

>>Xem đáp án tại đây. 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. 18 Nghiệm của phương trình sin5x = \sqrt {3} /2 là : 

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản

>>Xem đáp án tại đây. 

1.19 Nghiệm của phương trình cot(2x – 30°) = – \sqrt {3} /3 là : 

A. 30° + k90° (k ∈ Z ) 

B. 75° + k90°  (k ∈ Z ) 

C.45° + k90°  (k ∈ Z ) 

D. -75° + k90°  (k ∈ Z )  

>>Xem đáp án tại đây. 

1.20 Nghiệm của phương trình tanx + tan ( x + π/4) + 2 = 0 là 

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản

>>Xem đáp án tại đây. 

1.21 Nghiệm của phương trình sin3xcosx – sin4x = 0 là 

A. kπ và π /6 + kπ /3 ( k ∈ Z ) 

B. π /4 + k2π ( k ∈ Z ) 

C. π / 3 + kπ ( k ∈ Z ) 

D. π/3 + k2π và π /4 + k2π ( k ∈ Z ) 

>>Xem đáp án tại đây. 

1.22 Nghiệm của phương trình cos2x.cos4x = 1 thuộc đoạn [-π ; π] là : 

A. – π /2 ; 0 và π 

B. 0; π /2 và π 

C. -π ; 0 và π 

D. -π/2 ; π/2 và π 

>>Xem đáp án tại đây. 

1.23 Nghiệm của phương trình tanx.cot3x = – 1 thuộc đoạn [0;3π/2] là : 

A. π /6 ; π /4 và π /3

B. π/2 ; 3π /4 và π 

C. π /6 ; 3π/4 và 5π/4

D. π/4 ;3π /4 và 5π/4

>>Xem đáp án tại đây. 

1.24 Nghiệm lớn nhất của phương trình sin3x -cosx = 0 thược đoạn [-π/2 ; 3π/2] là 
A. 3π /2 

B. 4π /3

C. 5π /4

D. π 

>>Xem đáp án tại đây. 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận