Bài tập phần phân số thập phân – Toán lớp 5

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập:

 

Câu 19:

a) Đọc các phân số thập phân sau:

b) Viết các phân số thập phân sau:

Tám phần mười, hai mươi năm phần trăm, một trăm chín mươi tư phần nghìn , hai trăm linh năm phần triệu.

Câu 20:

Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân?

Ôn tập : So sánh hai phân số – Bài tập Toán lớp 5

Câu 21:

a) Viết ba phân số thập phân khác nhau và có cùng mẫu số.

b) Viết ba phân số thập phân khác nhau và có cùng mẫu số.

c) Viết ba phân số thập phân bằng nhau và có mẫu số khác nhau.

Câu 22:

Viết các phân số sau thành phân số thập phân:

Câu 23:

Viết các phân số sau thành phân số thập phân có cùng mẫu số là 100:

Câu 24:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

 

Đáp án:

 

Câu 19:

a) Bảy phần mười, ba mươi mốt phần trăm, hai trăm năm mươi tư phần nghìn, hai nghì không trăm linh sáu phần triệu.

b)

 phân số thập phân Toán lớp 5

Câu 20:

Câu 21:

a) Chẳng hạn:

                    

b) Chẳng hạn:

                     

c) Chẳng hạn:

                    

Câu 22:

        

Câu 23:

Câu 24:

a) S          b) S       c) Đ

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.