Bài tập ôn thi học sinh giỏi toán lớp 1

Đang tải...

Bài tập ôn thi học sinh giỏi toán lớp 1

 

Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !

Câu 1:
Mẹ Lan mua 2 chục quả trứng gà và 10 quả trứng vịt.
Như vậy mẹ Lan mua tất cả số trứng là ……… quả.

Đang tải...

Câu 2:
Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 59.
Trả lời: Số đó là số ……… .

Câu 3:
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 47.
Trả lời: Số đó là số ……… .

Câu 4:
………  + 20 + 50 = 70

Câu 5:
90 – 50 – ………  = 0

Câu 6:
80 – 40 – ……… = 20

Câu 7:
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là ……… tuổi.

Câu 8:
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 9:
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 14 tuổi.
Hỏi 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:   2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 10:
Một đoàn xe có 8 cái gồm 3 loại, xe con; xe khách và xe tải. Biết số xe con nhiều nhất, xe tải ít nhất. Hỏi trong đoàn xe đó có mấy xe tải?
Trả lời: Trong đoàn xe có ……… xe tải.

——————————–

————————–

—————-

 

Câu 1:
Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là ……… cái.

Câu 2:
Nhà bác Hạnh nuôi tất cả được 50 con gà và 20 con ngỗng.
Vậy cả gà và ngỗng nhà bác Hạnh nuôi tất cả ……… con.

Câu 3:
Số liền trước của số 97 là số ……… .

Câu 4:
0 + 20 + ……… = 80

Câu 5:
0 + 10 + ……… = 90

Câu 6:
0 + 20 + ……… = 60

Câu 7:
Lan có 7 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất , màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:     Số bức tranh màu xanh của Lan là ……… bức.

Câu 8:
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là ……… tuổi.

Câu 9:
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là ………  tuổi.

Câu 10:
Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại con ……… tem.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !

——————————–

————————–

—————-

Câu 1:
Số liền trước của số 80 là ……… số .

Câu 2:
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 47.
Trả lời: Số đó là số ……… .

Câu 3:
Số liền sau của số 36 là số ……… .

Câu 4:
 ……… + 40 + 50 = 90

Câu 5:
 ……… + 20 + 50 = 80

Câu 6:
90 – 30 – ……… = 10

Câu 7:
Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại ……… cái nhãn vở.

Câu 8:
Hà có 19 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại ……… con tem.

Câu 9:
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là ……… tuổi.

Câu 10:
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hồng còn lại ……… con tem.

——————————–

————————–

—————-

Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !

Câu 1:
Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem.
Vậy Hoa còn lại số con tem là ……… con tem.

Câu 2:
An có 19 cái kẹo, An cho Bình 5 cái ; An ăn đi 1 cái.
Vậy An còn lại số kẹo là ……… cái.

Câu 3:
Số liền trước của số 97 là số ……… .

Câu 4:
10 + 30 + ……… = 90

Câu 5:
10 + ……… + 60 = 90

Câu 6:
 ……… + 40 + 50 = 90

Câu 7:
Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:  Lan còn lại cái ……… nhãn vở.

Câu 8:
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hồng còn lại ……… con tem.

Câu 9:
Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu tím?
Trả lời:    Số bức tranh màu tím của Lan là ……… bức.

Câu 10:
Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím. Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:      Số bức tranh màu xanh của Lan là ……… bức.

——————————–

————————–

—————-

Câu 1:
Số liền sau của số 49 là số ……… .

Câu 2:
Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem.
Vậy Hoa còn lại số con tem là ……… con tem.

Câu 3:
Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 90.
Trả lời: Số đó là số ……… .

Câu 4:
10 + 20 + ……… = 60

Câu 5:
0 + 10 + ……… = 90

Câu 6:
90 – 40 – ……… = 30

Câu 7:
Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím. Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:      Số bức tranh màu xanh của Lan là ……… bức.

Câu 8:
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là ……… tuổi.

Câu 9:
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là ……… tuổi.

Câu 10:
Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại ……… con tem.

——————————–

————————–

—————-

Câu 1:
Mẹ Lan mua 2 chục quả trứng gà và 10 quả trứng vịt.
Như vậy mẹ Lan mua tất cả số trứng là ……… quả.

Câu 2:
Số liền sau của số 29 là số ……… .

Câu 3:
Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là ……… cái.

Câu 4:
0 + ……… + 60 = 90

Câu 5:
80 – 40 – ……… = 20

Câu 6:
10 + ……… + 40 = 70

Câu 7:
Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Việt còn lại ……… con tem.

Câu 8:
Hà có 19 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại ……… con tem.

Câu 9:
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hồng còn lại ……… con tem.

Câu 10:
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Mai mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hồng còn lại ……… con tem.

 

 
 

Phiếu ôn tập toán 1 dạng trắc nghiệm

Đang tải...

Related Posts

Bình luận