Bài tập Ôn tập chương II, III – Lịch sử 7

Đang tải...

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Thời đại Lý – Trần kéo dài trong khoảng thời gian

A. từ năm 1005 đến năm 1400.

B. từ cuối năm 1009 đến năm 1400.

C. từ năm 1010 đến năm 1400.

D. từ năm 1010 đến năm 1401.

2. Thời Lý tồn tại trong khoảng thời gian

A. từ năm 1005 đến năm 1224.

B. từ năm 1005 đến năm 1225.

C. từ cuối năm 1009 đến năm 1225.

D. từ năm 1009 đến đầu năm 1226.

3. Thời Trần kéo dài trong khoảng thời gian

A. 1225 – 1400.                                             B.1226 – 1400.

C. 1225 – 1399.                                              D. 1226- 1399.

4. Triều Hồ tồn tại trong những năm

A. 1399 – 1407.                                           B. 1399 – 1406.

C. 1401 – 1406.                                           D. 1400 – 1407.

5. Từ giữa thế kỉ X đến cuối thế kỉ XIV, quân dân Đại Việt đã phải đương đầu mấy cuộc xâm lược của phong kiến phương Bắc ?

A. 3 cuộc.                                 B. 4 cuộc.

C. 5 cuộc.                                  D. 6 cuộc.

6. Từ sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đến năm 1407, nước ta đã trải qua bao nhiêu triều đại ?

A. 4 triều đại.                                    B. 5 triều đại.

C. 6 triều đại.                                     D. 7 triều đại.

7. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV, ở nước ta triều đại nào tồn tại lâu nhất ?

A. Triều Tiền Lê.                                            B. Triều Lý.

C. Triều Trần.                                                  D. Triều Hồ.

Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào chỗ trống trước các câu sau.

1. ………… Ngô Quyền là người quyết định bỏ chức Tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc.

2. ………… Lý Công Uẩn là vị vua đầu tiên của triều Lý và có công dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.  

3. ………… Trần Thừa là người có công sáng lập ra nhà Trần.

4. ………… Triều Hồ tồn tại với hai ông vua là Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương.

Bài tập 3. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với năm diễn ra các sự kiện lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV trong bảng sau.

Bài tập 4. Hãy điền vào bảng thống kê dưới đây thời gian diễn ra, kết quả các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.

Bài tập 5. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho đúng với các sự kiện lịch sử.

Bài tập 6. Hãy điền vào bảng dưới đây về hệ thống hành chính nước ta từ thời Tiền Lê đến thời Trần.

Bài tập 7. Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của quân dân ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài tập 8. Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của quân dân ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài tập 9. Tổ chức bộ máy quan lại thời Đinh – Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ có điểm gì giống và khác nhau ?

– Giống nhau :

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

– Khác nhau :

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài tập 10. Hãy nêu tóm tắt những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật của nước Đại Việt thời Lý – Trần.

– Kinh tế: 

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

– Văn hóa, giáo dục :

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

– Khoa học :

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

– Nghệ thuật:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đang tải...

Related Posts

Bình luận