Bài tập ôn tập chương I – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải...

Ôn tập chương I

BÀI TẬP.

1.39 Tìm tập xác định của hàm số :

Bài tập ôn tập chương I

>>Xem đáp án tại đây. 

1.40 Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số :

a) y = {sin}^3 x – tanx

Bài tập ôn tập chương I

>>Xem đáp án tại đây. 

1.41 Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số :

a) y = 3 – 4sinx

b) y = 2 – \sqrt {cosx}

>>Xem đáp án tại đây. 

1.42 Vẽ đồ thị các hàm số :

a) y = sin2x + 1

b) y = cos ( x – π/6 )

>>Xem đáp án tại đây. 

Giải các phương trình sau ( 1.43 – 1.52)

1.43 {sin}^2 x – {cos}^2 x   = cos4x 

>>Xem đáp án tại đây. 

1.44 cos 3x – cos 5x = sinx

>>Xem đáp án tại đây. 

1.45{sin}^2 x   + 4cosx – 2 = 0 

>>Xem đáp án tại đây. 

1.46 {sin}^2 x   + {sin}^2 2x {sin}^2 3x

>>Xem đáp án tại đây.  

1.47 2 tanx + 3cotx = 4

>>Xem đáp án tại đây. 

1.48{cos}^2 x   – 3sin2x + {sin}^2 x = 1

>>Xem đáp án tại đây. 

1.49 2{sin}^2 x – sinxcosx – {cos}^2 x = 3 

>>Xem đáp án tại đây. 

1.50 3sinx – 4cosx = 1

>>Xem đáp án tại đây. 

1.51 4sin3x + sin5x – 2sinxcos2x = 0 

>>Xem đáp án tại đây. 

1.52

Bài tập ôn tập chương I

>>Xem đáp án tại đây. 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1.53 . Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : y = {cos}^6 x {sin}^6 x tương ứng là : 

A. 0 và 2

B. – 1 và 1/2 

C. -1 và 1

D. 0 và \sqrt {2} / 2

>>Xem đáp án tại đây. 

1.54 Tập giá trị của hàm số : y = {sin}^2 x + \sqrt {3} sinx + 2 là : 

A. [2; 5]

B. [5/4 ; 3 + \sqrt {3} ]

C. [4/3 ; 3 + \sqrt {3} ]

D. [5/4 ; 4]

>>Xem đáp án tại đây. 

1.55 Nghiệm âm lớn nhất của phương trình : sin2x .sin4x + cos6x = 0 là : 

A.- π/ 12 

B. -π/4 

C.-π/8

D. -π/6

>>Xem đáp án tại đây. 

1.56 Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình : \sqrt {3}   tanx + \sqrt {3} cotx – 4 = 0 là : 

A. π/6

B. π/3

C.π/4

D.π/5 

>>Xem đáp án tại đây. 

1.57 Nghiệm của phương trình : 3(cosx – sinx) – sinxcosx = – 3 là : 

A. π/2 + k2π và π + k2π , k ∈ Z

B. kπ, k ∈ Z

C. π/4 + k2π , k ∈ Z

D. π/6 + kπ , k ∈ Z

>>Xem đáp án tại đây. 

1.58 Cho phương trình : 8 {sin}^6 x = {sin}^2 2x  

Xét các giá trị :

Bài tập ôn tập chương I

Trong các giá trị trên, giá trị nào là nghiệm của phương trình đã cho ?

A. Chỉ (I) 

B. Chỉ (II)

C. Chỉ (III)

D. (I) và (II) 

>>Xem đáp án tại đây. 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận