Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

Đang tải...

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

Tuần 1

Bài 1: Điền dấu ( < ; > ; = )  thích hợp vào chỗ chấm

23476…….32467                               34890 ………34890

5688……….45388                              12083 ……….1208

9087…………8907                              93021………..9999

Bài 2: Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau .

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là :

A. 300 007                     B. 30 007                C. 3 007               D . 30 070

Bài 4 : Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là :

A. 99 999                        B. 98756                  C. 98765              D. 99 995

Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tuần 2

Bài 1: Viết các số sau:

Mười lăm nghìn:…………………………………………………………………………………………

Bảy trăm năm mươi:…………………………………………………………………………………..

Bốn triệu:………………………………………………………………………………………………….

Một nghìn bốn trăm linh năm:………………………………………………………………………

Bài 2: Trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn nhất là :

A. 67382                  B. 62837                      C. 286730                     D. 62783

Bài 3: Số liền sau số 999 999 là :

A. 1 triệu                  B. 10 triệu                     C. 1 tỉ                             D. 100 triệu

Bài 4: Viết số gồm : 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị :………………………………..

Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tuần 3

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

  1. 675; 676; ….. ; ……;…….;……..;681.
  2. 100;…….;………;……..; 108; 110.

Bài 2: Viết số gồm :

2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơn vị:…………………………………………

5 nghìn, 8 chục, 3 đơn vị :…………………………………………………………..

9 trăm nghìn, 4nghìn, 6 trăm 3 chục:…………………………………………….

Bài 3: Dãy số tự nhiên là :

A. 1, 2, 3, 4, 5,…

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,……

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.

0D. , 1, 3, 4, 5,….

Bài 4: Tìm x với : x là số tròn chục,  91> x > 68   ;  x=……………………………………….

Đang tải...

Tải về file word tại đây.

Xem thêm:

– Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt

– Các bài toán về tính tuổi.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận