Bài tập ôn hè môn Tiếng Việt lớp 3

Đang tải...

Bài tập ôn hè môn Tiếng Việt lớp 3

PHẦN I: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

A1: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết

Bài 1: Tìm từ ngữ nói về:

a) Thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại.

b) Thể hiện tính cách hay việc làm trái với lòng nhân hậu, yêu thương.

c) Thể hiện tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại.

d) Thể hiện tính cách hay việc làm trái với đùm bọc, giúp đỡ.

Bài 2: Cho các từ sau: “nhân dân, nhân hậu, nhân ái, nhân tài, công nhân, nhân đức, nhân từ, nhân loại, nhân nghĩa, nhân quyền”. Hãy xếp:

a) Từ có tiếng “nhân” có nghĩa là người.

b) Từ có tiếng “nhân” có nghĩa là lòng thương người.

Bài 3: Đặt câu với 1 từ ở nhóm a, 1 từ ở nhóm b nói trên.

Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu có dùng sai từ có tiếng “nhân”:

a) Thời đại nào nước ta cũng có nhiều nhân tài.

b) Nhân dân ta có truyền thống lao động cần cù.

c) Bà tôi là người nhân hậu, thấy ai gặp khó khăn, bà thường hết lòng giúp đỡ.

d) Cô giáo lớp tôi rất nhân tài.

Bài 5: Viết 2 thành ngữ (hoặc tục ngữ) vào chỗ trống:

a) Nói về tình đoàn kết

b) Nói về lòng nhân hậu.

c) Trái với lòng nhân hậu.

Bài 6: Các câu dưới đây khuyên ta điều gì, chê điều gì?

a) Ở hiền gặp lành.

b) Trâu buộc ghét trâu ăn.

c) Một cây làm chẳng nên non.

d) Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Bài 7: Tìm 5 thành ngữ, tục ngữ nói về đạo đức và lối sống lành mạnh, tốt đẹp của con người Việt Nam. Đặt câu với 1 thành ngữ vừa tìm.

Bài 8: Em hiểu nghĩa của các thành ngữ dưới đây như thế nào?

a) Môi hở răng lạnh.

b) Máu chảy ruột mềm.

c) Nhường cơm sẻ áo.

d) Lá lành đùm lá rách.

e) Giải nghĩa câu tục ngữ: “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”.

Đang tải...

Tải về file word tại đây.

Xem thêm:

– 71 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

– 130 bài Toán có lời văn ôn hè lớp 3

Đang tải...

Related Posts

loading...