Bài tập ôn chương IV: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI) – Lịch sử 7

Đang tải...

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nguyên tắc để tuyển lựa, bổ dụng quan lại thời Lý – Trần là

A. phải xuất thân từ tầng lớp quý tộc.

B. phải có bằng cấp.

C. phải có học vấn.

D. phải vượt qua các kì thi.

2. Thể chế nhà nước thời Lý – Trần là 

A. Quân chủ quý tộc       

B. quân chủ quan liêu chuyên chế.

C. quân chủ lập hiến.

D. dân chủ chủ nô.

3. Thể chế của nhà nước thời Lê sơ là

A. cộng hòa                                                  B. quân chủ lập hiến.

C. quân chủ quý tộc                                    D. quân chủ quan liêu chuyên chế     

4. Bộ luật được ban hành thời Lê sơ là

A. Luật Hồng Đức.                                         B. Hình thư.

C. Hình luật.                                                    D. Luật Gia Long.

5. Bộ luật được ban hành thời Lý là

A. Hình luật.                                         B. Hình thư.

C. Luật Gia Long.                                 D. Luật Hồng Đức.

6. Bộ luật được ban hành thời Trần là

A. Hình thư.                                                   B. Hình luật.

C. Luật Hồng Đức.                                         D. Luật Gia Long.

7. Thời Lý – Trần, tôn giáo chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng là

A. Phật giáo.                                         B. Nho giáo.

C. Thiên Chúa giáo.                             D. Hồi giáo.

8. Thời Lê sơ, chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng là

A. Nho giáo.                                         B. Thiên Chúa giáo,

C. Phật giáo.                                         D. Hồi giáo.

Bài tập 2. Điền tiếp vào bảng dưới đây về tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học nghệ thuật thời Lê sơ.

– Giáo dục :

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

– Văn học :

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

– Khoa học – nghệ thuật

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Bài tập 3. Em hãy điền các thông tin dưới đây vào sơ đồ bộ máy chính quyền thời vua Lê Thái Tổ : Vua ; Bộ ; Đạo ; Phủ, huyện, châu ; Xã.

Bài tập 4. Chứng minh : Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần.

– Ở Trung ương :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Ở địa phương :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài tập 5. Nêu sự khác nhau giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý – Trần.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài tập 6. Về luật pháp, giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý – Trần có điểm gì giống và khác nhau ?

– Giống nhau :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Khác nhau :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài tập 7. Xã hội thời Lê sơ và thời Lý – Trần có những giai cấp, tầng lớp nào ? Điểm khác nhau cơ bản là gì ?

– Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Điểm khác nhau cơ bản :

……………………………………………………………………………………

+ Thời Lý – Trần :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

+ Thời Lê sơ :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đang tải...

Related Posts

Bình luận