Bài tập: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) – Lịch sử 7

Đang tải...

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Bộ luật mới thời Lê sơ có tên là:

A. Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức.

B. Hình thư.

C. Hoàng triều luật lệ. 

D. Hình luật.

2. Điểm mới và tiến bộ trong bộ luật thời Lê sơ là

A. bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

B. gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

C. khuyến khích sản xuất phát triển.

D. bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

3. Hai giai cấp chính trong xã hội thời Lê sơ là

A. địa chủ và nông dân.                                          B. lãnh chúa và nông nô.

C. chủ nô và nô lệ.                                                    D. tư sản và vô sản.

4. Để động viên, khuyến khích việc học hành, nhà Lê sơ đề ra nhiều ưu  đãi đối với những người đỗ Tiến sĩ. Tuy vậy, ý nào sau đây không thuộc những ưu đãi đó ?

A. Được vua ban mũ áo, phẩm tước.

B. Được vinh quy bái tổ.

C. Được khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

D. Được ban cấp điền trang, thái ấp.

5. Tác giả của tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” là

A. Ngô Sĩ Liên.                                           B. Nguyễn Trãi.

C. Lê Lợi.                                                     D. Lê Thánh Tông.

6. Một số tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Trãi là

A. Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập.

B. Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục.

C. Việt giám thông khảo tổng luận, Hoàng triều quan chế.

D. Hí phường phả lục, Đại thành toán pháp.

7. Văn thơ chữ Nôm của Lê Thánh Tông được tập hợp lại trong tác phẩm

A. Đại Việt sử kí toàn thư.                              B. Hồng Đức quốc âm thi tập.

C. Bình Ngô đại cáo.                                         D. Lam Sơn thực lục.

Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào chỗ trống trước các câu sau.

1. ……….. Quốc hiệu nước ta thời Lê sơ là Đại Việt.

2. ……….. Chính quyền phong kiến được coi là hoàn chỉnh nhất dưới thời vua Lê Thái Tổ.

3. ……….. Quân đội thời Lê sơ bao gồm : bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh.

4. ……….. Thời Lê sơ, Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo đều được nhà nước coi trọng.

5. ……….. Nguyễn Trãi là người đứng đầu Hội Tao đàn.

Bài tập 3. Nối ô bên trái với ô bên phải cho đúng.

Bài tập 4. Điền vào chỗ chấm các từ còn thiếu : Quốc sử viện, Ngự sử đài, Hàn lâm viện, Công, Thượng thư.

Sáu bộ thời vua Lê Thánh Tông là : Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình,…………….. Đứng

đầu mỗi bộ là………………. Các cơ quan chuyên môn có…………………..

(soạn thảo công văn), ……………………..  (viết sử), ……………………..

(can gián vua và các triều thần).

Bài tập 5. Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi đã làm gì ?

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Bài tập 6. Em hãy nêu nhận xét về chính quyền phong kiến thời Lê sơ.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Bài tập 7. Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều : “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Người nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”.

(Đại Việt sử kí toàn thư)

Em hãy nêu cảm nghĩ về chủ trương đối với lãnh thổ đất nước của nhà nước Lê sơ.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Bài tập 8. Vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật nào ? Nêu nội dung cơ bản của bộ luật đó.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Bài tập 9. Để phục hồi và phát triển nông nghiệp, vua Lê Thái Tổ đã làm gì ?

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Bài tập 10. Em hãy nêu một số biểu hiện về sự phát triển của công thương nghiệp thời Lê sơ.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Bài tập 11. Thời Lê sơ, trong xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào ?

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Bài tập 12. Nêu những nét chính về tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Bài tập 13. Nêu những thành tựu chủ yếu về văn học, khoa học, nghệ thuật của nước Đại Việt thời Lê sơ.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Bài tập 14. “Ức Trai lúc Thái Tổ mới dựng nghiệp theo về Lỗi Giang. Trong thì bàn kế hoạch ở nơi màn trướng, ngoài thì thảo văn thư dụ hàng các thành. Văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho nước, lại được vua tin, quý trọng”.

(Lê Thánh Tông – Con người và sự nghiệp)

Qua nhận xét của vua Lê Thánh Tông, hãy nêu lên những cống hiến của Nguyễn Trãi cho đất nước ở thế kỉ XV.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Bài tập 15. Nêu tóm tắt những hiểu biết của em về vua Lê Thánh Tông.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Đang tải...

Related Posts

Bình luận