Bài tập: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII – Lịch sử 7

Đang tải...

Bài tập 1. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào chỗ trống trước các câu sau.

1. ………. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào cuối năm 1225.

2. ………. Trần Cảnh lên ngôi vua lúc 8 tuổi.

3. ………. Thời Trần, cả nước được chia thành 24 lộ.

4. ………. Nhà Trần ban hành Quốc triều hình luật – bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

5. ………. Quân đội dưới thời Trần được tuyển dụng theo chính sách “ngụ binh nông”.

Bài tập 2. Hãy nối các ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Bài tập 3. Hãy điền các sự kiện, nội dung lịch sử về sự thành lập của nhà Trần cho phù hợp với các mốc thời gian trong bảng sau.

Bài tập 4. Hãy điền vào bảng dưới đây những nội dung phù hợp về chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan dưới thời Trần.

Bài tập 5. Hãy ghi tóm tắt tình hình kinh tế, tổ chức quân đội, củng cố quốc phòng thời Trần ở thế kỉ XIII vào bảng dưới đây.

Bài tập 6. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Bài tập 7. Hãy nêu những điểm giống và khác nhau giữa bộ máy quan lại và hệ thống hành chính các cấp thời Lý và thời Trần.

– Giống nhau : 

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

– Khác nhau :

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Bài tập 8. Nhà Trần đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế ?

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Bài tập 9. Em có nhận xét gì về pháp luật thời Trần so với thời Lý ?

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Bài tập 10. Theo em, dưới thời Trần, nền kinh tế được phục hồi, phát triển, quân đội và quốc phòng được củng cố, pháp luật được tăng cường đã có tác dụng gì trong công cuộc xây dựng chính quyền, bảo vệ đất nước ?

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận