Bài tập: Những nét chung về xã hội phong kiến – Lịch sử 7

Đang tải...

 

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Đặc điểm của xã hội phong kiến phương Đông là

A. hình thành sớm (như Trung Quốc và các nước Đông Nam Á) nhưng phát triển chậm chạp, bị các nước tư bản phương Tây xâm lược.

B. hình thành muộn nhưng phát triển tương đối nhanh.

C. thời gian tồn tại của chế độ phong kiến ngắn.

D. không bị tư bản phương Tây can thiệp.

2. Những đặc điểm của nền kinh tế phong kiến ở phương Đông là

A. nông nghiệp là ngành sản xuất chính, kết hợp chăn nuôi và nghề thủ công, sản xuất nông nghiệp bị đóng kín trong các công xã nông thôn.

B. sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp đóng kín trong các lãnh địa.

C. ruộng đất do lãnh chúa nắm giữ và giao cho nông nô cày cấy để thu tô thuế.

D. kinh tế công thương nghiệp phát triển ngay từ đầu.

3. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Tây là

A. chủ nô và nô lệ.

B. địa chủ và lãnh chúa.

C. địa chủ và nông dân lĩnh canh.

D. lãnh chúa phong kiến và nông nô.

4. Ở phương Đông và phương Tây, địa chủ và lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng

A. địa tô.                                                 B. lao dịch,

C. các loại thuế.                                     D. sưu dịch.

5. Thể chế nhà nước do vua đứng đầu được gọi là

A. chế độ dân chủ.                                 B. chế độ quân chủ.

C. chế độ cộng hoà.                                D. quân chủ lập hiến.

6. Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng của chế độ phong kiến châu Âu là

A. nông dân không nộp tô thuế cho địa chủ.

B. giai cấp tư sản đòi cải cách.

C. thành thị xuất hiện, kinh tế công thương nghiệp phát triển.

D. kinh tế trong các lãnh địa phát triển.

Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào dấu …… trước các câu sau.

1. ……….. Chế độ phong kiến ở phương Đông xuất hiện sớm.

2. ……….. Chế độ phong kiến ở phương Tây xuất hiện cùng thời với chế độ phong kiến phương Đông.

3. ……….. Trong xã hội phong kiến, cư dân ở cả phương Đông và phương Tây đều sống chủ yếu nhờ nông nghiệp.

4. ……….. Hai giai cấp chủ yếu trong xã hội phong kiến phương Đông là địa chủ và nông dân lĩnh canh.

5. ……….. Hai giai cấp chủ yếu trong xã hội phong kiến phương Tây là lãnh chúa phong kiến và nông nô.

Bài tập 3. Hoàn thành bảng so sánh những nét chính của xã hội phong kiến phương Đông và châu Âu.

Bài tập 4. Trong xã hội phong kiến, giai cấp nào là giai cấp thống trị và giai cấp nào là giai cấp bị trị ?

Giai cấp thống trị: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Giai cấp bị trị: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 5. Thế nào là chế độ quân chủ ? Lấy ví dụ ở phương Đông và châu Âu để minh họa.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận