Bài tập: Nhà lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước – Lịch sử 7

Đang tải...

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Quê hương của Lý Công uẩn ở

A. Thuận Thành (Bắc Ninh).

B. Quế Võ (Bắc Ninh).

C. Từ Sơn (Bắc Ninh).

D. Đông Anh (Hà Nội).

2. Người đổi tên thành Đại La thành Thăng Long là

A. Lý Bí.                                          B. Lê Long Việt.              

C. Lý Công Uẩn.                             D. Lý Nhân Tông.

3. Nhà Lý chia cả nước thành

A. 10 đạo.               B. 12 đạo.               C.  12 lộ.               D. 24 lộ, phủ.

4. Quốc hiệu Đại Việt có từ thời

A. Tiền Lê.               B. Lý Nam Đế.               C. Lý.                 D. Trần.

5. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có từ thời

A. Đinh.               B. Tiền Lê.                C.    Lý.                 D. Trần.

Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào chỗ trống trước các câu sau.

1. ………. Lý Công Uẩn là con nuôi nhà sư Vạn Hạnh.

2. ………. Lý Thái Tổ là người viết Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Đại La.

3. ………. Kinh thành Thăng Long thời Lý còn rất hoang sơ.

4. ………. Các cung điện thời Lý đều được làm bằng gỗ, lợp ngói ống…

5. ………. Nhà Lý thi hành chính sách “ngụ binh ư nông”, cho quân lính thay phiên nhau về cày ruộng…

6. ………. Thời Lý, dưới lộ, phủ là huyện, hương, xã.

Bài tập 3. Em hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây.

Bài tập 4. Hãy điền vào chỗ trống dưới đây về tình hình luật pháp và quân đội nước ta thời Lý.

Luật pháp :

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Quân đội :

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Bài tập 5. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình Trung ương và các đơn vị hành chính địa phương thời Lý.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 6. Việc nhà Lý dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long có ý nghĩa gì ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 7. Hình thư – bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời từ thời Lý theo em có tác dụng như thế nào ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 8. Những công việc nhà Lý đã làm có gì khác và mới so với nhà Đinh, Tiền Lê ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận