Bài tập liên quan đến giải toán có lời văn – Lớp 3

Đang tải...

GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

1. Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 5 được bao nhiêu trừ đi 6 sau đó nhân với 7 cuối cùng chia cho 8 thì được 14.

2. Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với số sau đó nhân với 6 rồi trừ đi 6 cuối cùng chia cho 6 thì được kết quả là 6.

3. An đọc một cuốn sách ngày đầu đọc 1/2 số trang, ngày thứ 2 đọc 1/2 số trang còn lại, ngày thứ 3 đọc nốt 18 trang là hết. Hỏi cuốn sách dày bao nhiêu trang?

4. Mẹ Lan mang một số quả cam đem bán. Lần thứ nhất bán 1/2 số cam. Lần thứ hai bán 1/3 số còn lại. Lần thứ ba bán nốt 10 quả thì vừa hết. Hỏi mẹ Lan mang bao nhiêu quả cam đem bán?

5. Một cửa hàng bán một tấm vải. Lần thứ nhất bán 1/2 tấm vải. Lần thứ hai bán 1/3 số vải còn lại. Lần cuối cùng bán nốt 16m nữa là vừa hết. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?

6. An, Bình, Chi có một số viên bi. Nếu An cho Binh 6 viên bi, Bình cho Chi 4 viên, thì lúc đó các bạn có số bi bằng nhau và bằng 18 bi. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu bi?

7. Năm ngoái Tý 7 tuổi. Năm nay tuổi Tý bằng 2/3 tuổi chị Tý. 3năm sau tuổi chị Tý bằng 3/8 tuổi mẹ Tý. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi,

8. Viết số lớn nhất và số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau.

9. Viết: a) Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số.

b) Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số.

10. Một phép chia cho 5 còn dư 3. Hỏi phải thêm vào số bị chia mấy đơn vị nữa để phép chia thành phép chia hết? Lúc đó thương thay đổi thế nào?

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài toán trồng cây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận