Bài tập Góc và khoảng cách – Toán 12

Đang tải...

Bài tập Góc và khoảng cách

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. GÓC:

  1. Góc giữa hai mặt phẳng.
  2. Góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

II. KHOẢNG CÁCH

  1. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.
  2. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng – khoảng cách giữa hai đường thẳng.

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

  • Nhớ và vận dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng; biết cách khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.
  • Nhớ và vận dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng; biết cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song; khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau; khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng song song.
  • Nhớ và vận dụng được công thức góc giữa hai đường thẳng; góc giữa đường thẳng và mặt phẳng; góc giữa hai mặt phẳ
  • Áp dụng được góc và khoảng cách vào các bài toán khác.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...

 
 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận