Bài tập bổ trợ và nâng cao số 17 – Bài tập Tiếng Anh 3

Loading...

Bài tập bổ trợ và nâng cao

Bài tập bổ trợ và nâng cao môn Tiếng Anh lớp 3 là tài liệu tổng hợp chọn lọc hay, giúp các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh ôn tập kiến thức ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn, làm nền tảng giúp học tốt. Tài liệu gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao với các dạng bài đa dạng về từ vựng, ngữ pháp, ôn luyện 4 kỹ năng. 

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 17

GRADE 3

Loading...

I. Nối. 

Bài tập bổ trợ

II. Nghe và chọn bức tranh đúng

Bài tập bổ trợ

Bài tập bổ trợ

III.  Khoanh tròn một từ khác nhóm với các từ còn lại.

1. A. And  B. But C. Too  D. Or  
2. A. One B. Three  C. Four      D. Mum
3. A. There’s B. They’re        C. I’m D. He’s
4. A. Student  B. Worker    C. Work      D. Nurse
5. A. who B.That   C. What  D.where 

IV. Chọn đáp án (A, B, C, hoặc D) đúng nhất hoàn thành câu.

1.It is ………………… in Ha Noi today.

A. sunny B. rain C. weather D. clouds

2. My brother …………… two big ships.

A. there are B. have C. are      D. has

3. I am Tuan and this is my sister. That is …………………… house. It is big.

A. me B. his C. her      D. our

4. Do you have pets? ~ Yes, I have …………………….

A. one big cats B. a robot C. two pet  D. a ball nice

5. There are twelve …………………… in his classroom.

A. table B. beds C. students    D. old chair

V. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống cho thích hợp.

Hi, my (36) …………………… is An. I (37) …………………… a student in Minh Khai primary school. This is my (38) …………………..………… His name is Long. He is (39) …………………… doctor. And this is my mother (40) …………………… name is Thanh. She’s a doctor, too.

VI. Đọc và trả lời câu hỏi.

     This is my living room. There are many things in the room. There are three windows and one door. There is a sofa, a desk, six chairs. There is two lamps on the desk and a TV on the cupboard. There are five pictures and one fan on the wall.

1.How many windows are there?

………………………………………………………………………….

2. How many chairs are there?

………………………………………………………………………….

3. How many pictures are there?

………………………………………………………………………….

4. How many fans are there?

………………………………………………………………………….

VII. Viết một đoạn văn khoảng 120 từ để miêu tả ngôi nhà của em.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

VIII. Sắp xếp câu hoàn chỉnh.

1.we/ do/ going/ to/ what/ are?

…………………………….

2.chair/ is/ on/ over there/ ,/ it/ the/.

………………………………………….

3.you/ all/ what/ do/ of/ now/ do/ I/.

…………………………….

4.Lan/ for/ making/ her/ coats/ are/ sister/ dolls/ and/.

…………………………………………     

 >> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

Bài tập bổ trợ và nâng cao số 18 – Bài tập Tiếng Anh 3 tại đây.Related Posts

Bình luận