Bài tập bổ trợ và nâng cao số 16 – Bài tập Tiếng Anh 5

Đang tải...

Bài tập bổ trợ và nâng cao

Bài tập bổ trợ và nâng cao môn Tiếng Anh lớp 5 là tài liệu tổng hợp chọn lọc hay, giúp các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh ôn tập kiến thức ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn, làm nền tảng giúp học tốt. Tài liệu gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao với các dạng bài đa dạng về từ vựng, ngữ pháp, ôn luyện 4 kỹ năng. 

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 16

GRADE 5

Đang tải...

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.

1. A. learn

B. read

C. speak

D. meaning

4. A. room

B. book

C. school

D. soon

3. A. visit 

B. books

C. friends      

D. because

4. A. can                

B. have

C. watch      

D. badminton

5. A. cold               

B. cool

C. circle        

D. picnic

6. A. warm              

B. small

C. draw

D. want

II. Chọn đáp án đúng.

0.Mai needs …….. chocolates

a bar of

b. a packet of

c. a box of           

d. a bottle of

1.Nam is ……….. He’d like to sit down.

a. tired

b. hungry                      

c. thirsty              

d. cold

2. He ……… his bicycle at the moment

a. rides

b.is riding

c. ride                            

d. to ride

3. Fanxipang is the ………. mountain in Viet Nam

a. high                 

b. higher                        

c. highest             

d. the highest

4. I’d like……. orange, please

a. an

b. a                                

c. any                            

d. some

5. I’d like some rice. I’m ………….

a. hungry        

b.  thirsty                      

c.  full                  

d.  thin

6. Would you like………….tomato juice?

a. a       

b. an                              

c.  some               

d.  any

7. What is there……….breakfast? – There are noodles and vegetables.

a. in                     

b. on                             

c.  for                   

d.  at

8. How……………oranges are there in the fridge?

a. many

b. much                         

c. old                   

d.O

9. A…………….of toothpaste is 5000 VND

a. half

b. tube                           

c. bar                   

d. bottle

10. My father………….football.

a. does                       

b. doesn’t plays            

c. likes                 

d. play 

III. Sắp xếp từ để tạo thành câu có nghĩa.

1.is / she / Mai / She / is / not / student / a

……………………………………………………………………………

2. play / can / football / you / ?

……………………………………………………………………………

3. subjects / like / do / What / you/ ?

……………………………………………………………………………

4. are / How many / there / books / the / table / on /?

……………………………………………………………………………

5. from / her / is / England / friend /

……………………………………………………………………………

6. like / a / would / banana / you/ ? – Yes, please

……………………………………………………………………………

7. students / How / your / many / there / in / are / class/ ?

……………………………………………………………………………

8. my / go/ cinema / with / the / sister / I / to /often/

……………………………………………………………………………

9. What’s /your /the /with/ matter/ mother/?

……………………………………………………………………………

10. You /doctor/ should/ to/ the /go/

……………………………………………………………………………        

11. Eat/ You /shouldn’t /ice-cream.

……………………………………………………………………………

12. He / heavy /carry /shouldn’t/ things/.

……………………………………………………………………………

13. I /get/ you/ will /well /hope/ soon/.

……………………………………………………………………………        

IV. Hoàn thành các câu sau bằng các từ cho sẵn.

                    bus – what – animals – zoo – how – where

1……………………………. did you go last week?

2. I went to the …………………………… .

3. …………………………… did you go to the zoo?

4. I went there by …………………………… .

5. …………………………… did you see at the zoo?

6 .I saw a lot of ……………………………

V. Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại sau.

A: What will we do in the (0) morning?

B: We’ll build some (1) ___________.

A: What will we do in the (2) ___________?

B: We’ll visit a small (3) ___________.

A: Will we (4) ___________ around the islands?

B: Yes, we will.

 

>> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

Bài tập bổ trợ và nâng cao số 17 – Bài tập Tiếng Anh 5 tại đây.

 Đang tải...

Related Posts

Bình luận