Bài tập bổ trợ và nâng cao số 15 – Bài tập Tiếng Anh 5

Đang tải...

Bài tập bổ trợ và nâng cao

Bài tập bổ trợ và nâng cao môn Tiếng Anh lớp 5 là tài liệu tổng hợp chọn lọc hay, giúp các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh ôn tập kiến thức ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn, làm nền tảng giúp học tốt. Tài liệu gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao với các dạng bài đa dạng về từ vựng, ngữ pháp, ôn luyện 4 kỹ năng. 

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 15

GRADE 5

Đang tải...

I. Khoanh tròn vào từ khác nhóm.

1.

Doctor

teacher

Engineer

job

2.

School

Bed

Factory

hospital

3.

Watch

drink

Homework

write

4.

Breakfast

lunch

Dinner

have

5.

Bear

crocodile

Animal

peacock

II. Read and match:

1.     How many English lessons do you have a week?

a. I usually talk with foreigners.

a.      

2.     Who is your English teacher?

b. Of course, very much.

b.      

3.     When do you have English?

c. I listen to English songs and read English books.

c.       

4.     How do you practise speaking?

d. Because I want to become an English teacher.

d.      

5.     What do you think about English?

e. Yes, I do. We go to English Club together.

e.       

6.     How often do you watch English film?

f. It’s Miss Huong.

f.        

7.     Do you help your friends learn English?

g. I have it five times a week.

g.      

8.     How do you learn English?

h. I sometimes watch after dinner.

h.      

9.     Do you like English?

i. Mondays and Wednesdays.

i.        

10.   Why do you learn English?

j. It’s a useful and interesting language.

j.        

 

III. Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống.

Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (1)……………… . Next, they go to the post office because Ba wants some (2)……………….. Then they go to the bookstore (3)…………………. Lan wants some books and postcards. After that, they go to the food stall because they (4)…………………. hungry. Finally, they go to the (5)………………… because they want to see a movie.

1………………, 2. ……………….., 3. ………………..,  4. ……………….., 5. ……………… .

IV. Khoanh tròn đáp án đúng.

1.What subject do you like ………. ?

a. most

b. best                   

c. English              

d. in

2. This is the story ………. my class.

a. of

b. to

c. with                   

d. for

3. Are you writing a letter………. her?

a. for

b. about

c. to                       

d. from

4. I’m reading a book ………. Santa Claus.

a. about

b. to

c. from                  

d. with

5. Did your father read a letter …………. your sister, yesterday?

a. for

b. from

c. about                 

d. of

6. The teacher is telling a story ………… the students.

a. for

b. about

c. to                       

d. from

7. We are learning …………… animals and plants ……. French.

a. for – in

b. about – in

c. to – of               

d. about – of

V. Nghe và đánh dấu tích.

Bài tập bổ trợ

 

VI. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

1.English cartoons on TV / practices listening/ Kim/ by watching/ .

=> _________________________________________________________

2. to her friends/ learns to write/ Lan/ by writing emails/ .

=> _________________________________________________________

3 .because/ to become an English teacher/ Hoa/ she wants/ learns English/ .

=> _________________________________________________________

4. English stories/ by reading/ learns to read/ Tuan/ .

=> _________________________________________________________

5. Is/ gentle/ very/ Tam/.

=> _________________________________________________________

6. It’s /story/ two/ about/ Vietnamese /a /girls/.

=> _________________________________________________________

7. character/ Who /the /main /is/?

=> _________________________________________________________

8. What /like/ generous/ is/he/? /– I/ he/ is /think/.

=> _________________________________________________________

VII. Hoàn thành câu sử dụng  will / won’t.

1.It ___________________ be cold so take a warm coat.

2. I’ll get the news tomorrow so I _____________ phone and tell you.

3. She’s intelligent. She ____________ be a scientist one day.

4. It is a secret so promise you ___________________ tell anyone.

5. I will leave early so I ___________________ be late.

 

>> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

Bài tập bổ trợ và nâng cao số 16 – Bài tập Tiếng Anh 5 tại đây.

Đang tải...

Related Posts

Bình luận