Bài tập bổ trợ và nâng cao số 10 – Bài tập Tiếng Anh 4

Loading...

Bài tập bổ trợ và nâng cao

Bài tập bổ trợ và nâng cao môn Tiếng Anh lớp 4 là tài liệu tổng hợp chọn lọc hay, giúp các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh ôn tập kiến thức ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn, làm nền tảng giúp học tốt. Tài liệu gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao với các dạng bài đa dạng về từ vựng, ngữ pháp, ôn luyện 4 kỹ năng. 

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 10

GRADE 4

Loading...

I. Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ một từ khác với các từ còn lại.

1.A. carrots B. potatoes C. oranges D. beans
2. A. beef B. tea   C. meat D. chicken.
3. A. soda B. milk       C. water D. fish
4. A. police station B. nurse C. worker  D. farmer
5. A. zoo B. market C. bread D. toy store

II. Em hãy ghép một câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B:

Bài tập bổ trợ 

III. Em hãy đọc đoạn văn sau , dùng các cụm từ gợi ý để điền vào chỗ trống.

Primary school, went to, was born, went home, a pair of

This is the story of my friend Minh. He is eleven years old. She (1)…………………….. on 24th April in Hanoi. He lives at 14 Le Thanh Tong Street, Hanoi. He is a student at Thang Long (2)………………………………

Last week, he was in a clothing store. He liked a blue blouse and (3)…………………………white shorts. Next, he (4)…………………………….the post office because he wanted some stamps. Then, he went to a bookshop because he wanted some books and postcards. He (5)…………………………………..at 6.30 p.m.

IV. Nghe và đánh dấu (v) vào tranh mà em nghe được .

Bài tập bổ trợ

V. Khoanh vào đáp án đúng.

1.Is this your school bag? _ Yes, it is. It’s ________.

A. my                    

B. me                            

C. mine                         

D. I

2. Nam is happy __________ today is his birthday.

A. because

B. but     

C. and                          

D. so

3. Do you like to ……?

A. hear to music

B. listen music

C. listen to music          

D. listen of music

4. Fish is my favourite ….

A. drink

B. food

C. fruit                          

D. juice

5. My son often ……. his teeth before going to bed.

A. washes

B. brushes

C. clean                         

D. gets

6. …….. go to the movies tonight? – OK.

A.Let’s                 

B. What about     

C. Why doesn’t we                  

D. How about

7. What are we going to do? – ……

A. Let we go camping

B. Why do we go camping?

C. What about going camping?

D. What about to go camping?

8. ……. Music lessons, we learn to sing songs

A. On

B. Between

C. At                   

D. During

9. People often go to the ……. to swim,

A. Stadium

B. beach

C. mountain                  

D. city

10. My family are going to stay at a ….. house in Nha Trang.

A. friend

B. friends

C. friend’s            

D. friends’

11. ……. your mother like noodles? – No, she wouldn’t.

A. Can

B. Would

C. Can’t               

D. Does

VI. Hoàn thành các câu sau.

1.Where are you _ _ om?

2. There are _ _ven

3. I ha_ _ English class on Tuesday and Fri_

4. I wa_ _ some

5. There are ten _ _ ees in the

VII. Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng các từ cho sẵn trong khung.

Should

can’t

the matter

have

go to school

A : Hi! Kate. What’s …( 1)……………..with you ?

B : I  …(2)………………………….a headache.

A : Can you …(3)…………………?

B : No, I…(4)…………………………………

A : You …(5)…………………………take some medicine.

B : Thank you.

VIII. Em hãy đọc rồi đánh dấu tick (v) vào cột Y(yes) hoặc N(no).

My name is Nam. I’m ten years old. I’m a pupil at Le Van Tam Primary School. I’m in class 4A. There are twenty-two pupils in my class. I like reading very much. I often go to the library in my free time. My favourite subject is English. I usually play badminton with my friends in our breaktime because I love sports too.

Bài tập bổ trợ

 

>>Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

 tại đây.

 

Related Posts

Bình luận