Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn – Chương II – Sách Bài tập Hóa học 10

Đang tải...

Bài 9. Chương II

9.1. Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử ?

A. Be, F, O, C, Mg.

B. Mg, Be, C, O, F.

C. F, O, C, Be, Mg.

D. F, Be, C, Mg, O.

9.2. Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là

A. Ai.

B. P.

C. S.

D. K.

9.3. Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của nguyên tử ?

A. Li, F, N, Na, C.

B. F, Li, Na, C, N.

C. Na, Li, C, N, F.

D.  N, F, Li, C, Na.

9.4. Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là

A. bo.

B. nitơ.

C. oxi.

D. magiê.

9.5. Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại biến đổi theo chiều nào cho dưới đây ?

A. Tăng dần.

B. Giảm dần.

C. Không thay đổi.

D. Không biến đổi một chiều.

9.6.

A. Tăng dần.

B. Giảm dần.

C. Không thay đổi.

D. Không biến đổi một chiều.

9.7. Tính bazơ trong dãy hiđroxit NaOH, Mg(OH)_2 , Al(OH)_3 biến đổi theo chiều nào cho dưới đây ?

A. Tăng dần.

B. Giảm dần.

C. Không thay đổi.

D. Không biến đổi một chiều.

9.8. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử của các nguyên tố

A. tăng dần.

B. giảm dần.

C. không thay đổi.

D. không biến đổi một chiều.

9.9. Trong bảng tuần hoàn, nhóm A bao gồm các nguyên tố

A. khối s và khối p.

B. khối s.

C. khối p.

D. khối d.

9.10. Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

A. M < X < Y < R.

B. R < M < X < Y.

C. Y < M < X < R.

D. M < X < R < Y.

9.11. Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A.

a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì số electron hoá trị biến thiên thế nào ?

Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 2.

b) Trong cùng một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới thì số electron hoá trị biến thiên thế nào ?

Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm IA.

9.12. Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A.

a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử biến thiên thế nào ? Giải thích.

b) Trong cùng một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới thì bán kính nguyên tử biến thiên thế nào ? Giải thích.

9.13. Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A.

a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, độ âm điện của các nguyên tử biến thiên thế nào (không xét các khí hiếm) ? Giải thích.

b) Trong cùng một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới, độ âm điện của các nguyên tử biến thiên thế nào ? Giải thích.

9.14. Theo quy luật biến thiên độ âm điện trong bảng tuần hoàn, nguyên tử của nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất (không xét các khí hiếm) ? Tại sao ?

9.15. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F.

9.16. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo thứ tự tăng dần độ âm điện của nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F.

9.17. a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính kim loại và tính phi kim của một nguyên tố.

b) Hãy cho biết sự biến thiên tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (chỉ xét các nguyên tố thuộc các nhóm A).

9.18. a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính phi kim và độ âm điện của một nguyên tố.

b) Hãy cho biết quan hệ giữa sự biến đổi độ âm điện và sự biến đổi tính phi kim của các nguyên tố (thuộc các nhóm A) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

9.19. Hãy viết công thức oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc chu kì 2 và các nguyên tố thuộc chu kì 3.

9.20. Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, tính bazơ của các oxit và hiđroxit của các nguyên tố biến thiên như thế nào ?

9.21.

9.22. Cho dãy các nguyên tố : N, P, F, O. Hãy sắp xếp chúng theo chiều giảm dần tính phi kim.

⇒ Xem thêm Đáp án Bài 9 tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận